Tra­že se po­ma­ga­či te­ro­ris­ta unu­tar zrač­ne lu­ke Atatürk

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sve je iz­vjes­ni­je da su te­ro­ris­ti, ko­ji su iz­ve­li ko­or­di­ni­ra­ne te­ro­ris­tič­ke na­pa­de i ima­li cilj ubiti što vi­še lju­di, ima­li po­ma­ga­če unu­tar zrač­ne lu­ke Atatürk ko­ji su uni­je­li ka­laš­nji­ko­ve i po­ja­se s eks­plo­zi­vom s ob­zi­rom na to da zbog ve­li­kih mje­ra si­gur­nos­ti u zrač­nu lu­ku ni­je mo­gu­će uni­je­ti ni ča­vao, a ka­mo­li na­oru­ža­nje ili eks­plo­ziv. Na­ime, pri­je sa­mog ula­ska u zgra­du zrač­ne lu­ke, osim pro­la­ska kroz rend­gen, obvez­no se mo­ra pro­ći i ne­ko­li­ko po­li­cij­skih kon­tro­la. Tur­ska po­li­ci­ja is­pi­tu­je 50-ak dje­lat­ni­ka zrač­ne lu­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.