Po­mir­ba te­le­fo­nom iz­me­đu Pu­ti­na i Er­doğa­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

ANKARA/MOSKVA Ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin i tur­ski pred­sjed­nik Re­cep Tayyip Er­doğan u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru za­klju­či­li su da su ste­če­ni uvje­ti za za­tva­ra­nje “kriz­nog po­glav­lja” u me­đu­sob­nim od­no­si­ma te da je vri­je­me za ob­no­vu su­rad­nje i sas­ta­nak u če­ti­ri oka, pri­op­ćio je Krem­lj. Kao mjes­to sas­tan­ka spo­mi­nje se Ki­na, a pri­je te­le­fon­skog raz­go­vo­ra ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin je iz­ra­zio su­ćut tur­skom na­ro­du na­kon te­ro­ris­tič­kog na­pa­da na zrač­nu lu­ku u Is­tan­bu­lu, u ko­jem je ubi­je­na naj­ma­nje če­tr­de­set jed­na oso­ba, me­đu ko­ji­ma je i je­dan ru­ski dr­žav­lja­nin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.