U Ha­va­ni otvo­ren pr­vi ame­rič­ki ho­tel od 1959.

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

HAVANA U Ha­va­ni je otvo­ren pr­vi ame­rič­ki ho­tel na Ku­bi od re­vo­lu­ci­je 1959. go­di­ne i do­la­ska bra­će Cas­tro na vlast. Ame­rič­ki ho­tel­ski la­nac Starwo­od otvo­rio je ho­tel “Fo­ur Po­ints She­ra­ton Havana” u za­pad­nom di­je­lu ku­ban­ske pri­jes­tol­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.