Na­oru­ža­ni po­li­caj­ci ču­va­ju pla­že

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Po­li­ci­ja: To ni­je zbog te­ro­ris­tič­kih pri­jet­nji fran­cu­skim pla­ža­ma, već da se op­će­ni­to po­ve­ća si­gur­nost Po­li­cij­ski služ­be­ni­ci na­oru­ža­ni auto­mat­skim pi­što­lji­ma ovog će lje­ta pr­vi put pa­tro­li­ra­ti fran­cu­skim pla­ža­ma, re­kao je ju­čer glas­no­go­vor­nik po­li­ci­je. Po­li­caj­ci an­ga­ži­ra­ni na odr­ža­va­nju si­gur­nos­ti u je­ku ljet­ne sezone do­sad su no­si­li samo te­le­skop­ske pa­li­ce. “To ni­je zbog te­ro­ris­tič­kih pri­jet­nji fran­cu­skim pla­ža­ma, ne­go zbog od­lu­ke da se op­će­ni­to po­ve­ća si­gur­nost zbog vi­so­ke ra­zi­ne pri­jet­nji di­ljem zem­lje”, ka­zao je.

Po­li­cij­ski služ­be­ni­ci s pi­što­lji­ma ovog će lje­ta pr­vi put pa­tro­li­ra­ti fran­cu­skim pla­ža­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.