MARIJANA PE­TIR

Man­dat po­sve­ćen oču­va­nju hr­vat­skog se­la i ra­zvo­ju hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

www.pe­tir.eu marijana.pe­tir@ep.eu­ro­pa.eu

Hr­vat­ska je dio eu­rop­ske obi­te­lji već tri go­di­ne. Kao hr­vat­skoj zas­tup­ni­ci u Eu­rop­skom par­la­men­tu, važ­no mi je da se na eu­rop­skoj ra­zi­ni kre­ira­ju po­li­ti­ke ko­ris­ne na­še­mu na­ro­du. Kao pra­voj HSS-ov­ki i je­di­noj hr­vat­skoj pu­no­prav­noj čla­ni­ci Od­bo­ra za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj, po­seb­no mi je sta­lo do oču­va­nja hr­vat­skog se­la i ra­zvit­ka hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de. S ko­le­ga­ma sam tra­ži­la pomoć od EU za pro­izvo­đa­če mli­je­ka ko­ja je odo­bre­na u iz­no­su od 420 mi­li­ju­na eura te uvo­đe­nje in­ter­vent­ne ot­kup­ne ci­je­ne mli­je­ka ko­ja ne smi­je bi­ti ni­ža od 30 euro­cen­ti. Iz­bo­ri­li smo pro­du­že­nje mje­ra za obe­šte­će­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka po­go­đe­nih ru­skim em­bar­gom, a do­dat­nu pomoć Eu­rop­ske ko­mi­si­je za­tra­ži­la sam i za na­še vo­ća­re, po­vr­tla­re i vi­no­gra­da­re te­ško po­go­đe­ne mra­zom i le­dom. Po­zva­la sam da se uve­de red na tr­ži­šte i sta­ne na kraj mal­ver­za­ci­ja­ma i uvo­zu lo­ših pro­izvo­da po jef­ti­nim ci­je­na­ma ko­ji pred­stav­lja­ju ne­lo­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju na­šim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma te sam se za­uze­la za do­no­še­nje EU re­gu­la­ti­ve za suz­bi­ja­nje ne­po­šte­ne tr­go­vač­ke prak­se. Za­lo­ži­la sam se za obvez­no oz­na­ča­va­nje po­dri­je­tla po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da, po­se­bi­ce mli­je­ka, me­sa, ja­ja i me­da. Dra­go mi je da sam do­pri­ni­je­la uki­da­nju po­vi­jes­nih kri­te­ri­ja ko­ji su pri­je­či­li da hr­vat­ska dje­ca do­bi­va­ju su­bven­ci­oni­ra­ne zdra­ve obro­ke. Sa­da će vi­še od 17.000 dje­ce ko­ja gla­du­ju ima­ti osi­gu­ra­ne obro­ke vo­ća, po­vr­ća i mli­je­ka u os­nov­nim ško­la­ma, što je ujed­no i novo tr­ži­šte za hr­vat­ske po­ljo­pri­vred­ni­ke. Tra­ži­la sam iz­mje­nu Pra­vil­ni­ka i po­ni­šte­nje na­tje­ča­ja za mje­ru 4.1.1. Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja RH čim je objav­ljen jer po­go­du­je po­je­din­ci­ma i taj­ku­ni­ma, što su po­t­vr­di­li po­ljo­pri­vred­ni­ci i na­čel­ni­ci HSS-a ko­je sam ugos­ti­la u Bruxel­le­su, a i sa­ma Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pri svo­joj re­vi­zi­ji. Tra­žim da 2,4 mi­li­jar­de eura na­mi­je­nje­nih ru­ral­nom ra­zvo­ju RH do­đe u ru­ke OPG-a, kao i dr­žav­no po­ljo­pri­vred­no zem­lji­šte, jer su oni stvar­ni ču­va­ri se­oskog pros­to­ra i pro­izvo­đa­či hra­ne. Ču­va­ju­ći naš oko­liš ču­va­mo i svo­ju bu­duć­nost. Za­to po­dr­ža­vam ak­tiv­nos­ti pro­tiv auto­ri­za­ci­je no­vih GMO-a te se pro­ti­vim grad­nji od­la­ga­li­šta nuk­le­ar­nog ot­pa­da u Hr­vat­skoj. Zah­ti­je­vam da BiH za­us­ta­vi za­ga­đe­nje zra­ka ko­je šte­ti gra­đa­ni­ma Sla­von­skog Bro­da. Bri­ge na­ših gra­đa­na su i mo­je bri­ge, nji­ho­ve bor­be su i mo­je bor­be. Za­hval­na na po­vje­re­nju ko­je mi je da­no, us­tra­jat ću i da­lje u bor­bi za oču­va­nje in­te­re­sa hr­vat­skog na­ro­da i je­di­ne nam do­mo­vi­ne Hr­vat­ske.

„U lju­ba­vi pre­ma hr­vat­skom na­ro­du ne dam se ni od ko­ga nat­kri­li­ti.“– bl. Aloj­zi­je Ste­pi­nac

Zas­tup­ni­ca Pe­tir na­gra­di­la je naj­bo­lje hr­vat­ske mla­de po­ljo­pri­vred­ni­ke pu­tom na 3. Eu­rop­ski kon­gres mla­dih po­ljo­pri­vred­ni­ka gdje su spon­zo­ri pre­poz­na­li hr­vat­ski pro­jekt kao naj­bo­lji

Po­vo­dom 140. go­di­na Hr­vat­ske va­tro­gas­ne za­jed­ni­ce i blag­da­na sv. Flo­ri­ja­na, M. Pe­tir je u EP-u u Bruxel­le­su ugos­ti­la hr­vat­ske va­tro­gas­ce

U su­rad­nji s Ure­dom za kul­tur­na do­bra Za­gre­bač­ke nad­bi­sku­pi­je i Hr­vat­skim ka­to­lič­kim sve­uči­li­štem te Rad­nom gru­pom EPP-a za me­đu­kul­tu­ral­ni i re­li­gij­ski di­ja­log zas­tup­ni­ca Pe­tir or­ga­ni­zi­ra­la je iz­lož­bu i kon­fe­ren­ci­ju o bl. Aloj­zi­ju Ste­pin­cu u Eu­rop­skom par­la­men­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.