Marijana Pe­tir - glas obes­prav­lje­nih

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Bor­ba za te­melj­na ljud­ska pra­va naj­važ­ni­ja je bor­ba da­naš­nji­ce. U Eu­rop­skom par­la­men­tu na­prav­ljen je va­žan ko­rak u osu­di zlo­či­na ko­je ISIS či­ni nad kr­š­ća­ni­ma u Ira­ku i Si­ri­ji kao ge­no­ci­da te je UN po­tak­nut da po­duz­me kon­kret­ne mje­re i za­šti­ti kr­š­ća­ne ko­ji su naj­pro­go­nje­ni­ja vjer­ska sku­pi­na na svi­je­tu. Marijana Pe­tir je ne­umor­na u za­šti­ti ljud­skog ži­vo­ta od nje­go­vog za­če­ća do na­rav­ne smr­ti. Bi­la je i os­ta­la glas svih obes­prav­lje­nih. Hr­vat­ski bra­ni­telj Velj­ko Ma­rić pri­li­kom pri­vre­me­nog pu­šta­nja iz za­tvo­ra za­hva­lio je Pe­tir jer se za­uze­la za nje­ga i po­di­gla nje­gov slu­čaj na EU ra­zi­nu. To mu je, ka­ko na­vo­di, po­mo­glo da ne umre u sr­bi­jan­skom za­tvo­ru i da mu se u Hr­vat­skoj omo­gu­ći pri­vre­me­ni pre­kid kaz­ne ka­ko bi do­bio adek­vat­no li­je­če­nje. Pe­tir je ape­li­ra­la na nad­lež­ne hr­vat­ske ins­ti­tu­ci­je da oba­vi­jes­te hr­vat­ske bra­ni­te­lje ko­ji se na­la­ze na „cr­noj lis­ti Sr­bi­je“da ne pre­la­ze gra­ni­cu te za­tra­ži­la da Hr­vat­ska uvje­tu­je Sr­bi­ji nas­ta­vak eu­rop­skog pu­ta uki­da­njem spor­nih čla­na­ka Za­ko­na ko­ji je pri­jet­nja hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma kao i po­šti­va­njem pra­va hr­vat­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne u Voj­vo­di­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.