Već slje­de­ćeg tjed­na gos­tu­je HNK Osijek s “260 da­na”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Uz hit-pred­sta­ve Te­atra Exit pro­gram Ljet­nih no­ći obi­lu­je za­nim­lji­vim gos­to­va­nji­ma. Već slje­de­ćeg tjed­na u Za­greb sti­že HNK Osijek s pred­sta­vom “260 da­na”, ko­ja je la­ni osvo­ji­la Na­gra­du hr­vat­skog glu­mi­šta za naj­bo­lju pred­sta­vu. Oni su u MUO u uto­rak, 5. sr­p­nja, već 11. sr­p­nja na pro­gra­mu je pred­sta­va “Kons­te­la­ci­je” be­ograd­skog Ate­ljea 212, a 13. sr­p­nja sti­že “Do­gvil­le”, ve­li­ki te­atar­ski hit iz Sr­bi­je, pred­sta­va ko­ju je re­ži­rao Ko­kan Mla­de­no­vić. Dvi­je ljet­ne ve­če­ri za re­dom do­bio je Al­t­te­atar iz Sa­ra­je­va ko­ji 20. i 21. sr­p­nja iz­vo­di svoj hit “Da­me bi­ra­ju”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.