Za­gre­bač­ki so­lis­ti i Pe­trit Çe­ku na Sce­ni Ama­deo

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bra­ni­mir Po­fuk

Na­kon otva­ra­nja 35. Ve­če­ri na Gri­ču, So­lis­ti ve­če­ras svi­ra­ju i u dvo­ri­štu Pri­ro­dos­lov­nog mu­ze­ja u De­me­tro­voj 1

Kod pu­bli­ke uvi­jek omi­lje­ni i po­pu­lar­ni, Za­gre­bač­ki so­lis­ti ovog su lje­ta, či­ni se, oso­bi­to tra­že­ni. U atri­ju Klo­vi­će­vih dvo­ra, u uto­rak su na­ve­čer otvo­ri­li 35. Ve­če­ri na Gri­ču, a uz njih je nas­tu­pio i Ivan Kr­pan. Je­dan od naj­na­da­re­ni­jih mla­dih za­gre­bač­kih pi­ja­nis­ta, stu­dent tre­će go­di­ne Mu­zič­ke aka­de­mi­je, svi­rao je Cho­pi­nov Kla­vir­ski kon­cert u e-mo­lu. Ve­če­ras, Za­gre­bač­ki so­lis­ti, otva­ra­ju glaz­be­ni pro­gram i dru­gog po­pu­lar­nog za­gre­bač­kog ljet­nog fes­ti­va­la, Sce­ne Ama­deo. Na do­bro­tvor­nom kon­cer­tu, ko­ji po­či­nje u 21 sat u iz­nim­noj akus­ti­ci atri­ja Hr­vat­skog pri­ro­dos­lov­nog mu­ze­ja (De­me­tro­va 1), uz Za­gre­bač­ke so­lis­te nas­tu­pit će i fe­no­me­nal­ni gi­ta­ris­tič­ki vir­tu­oz Pe­trit Çe­ku. Na pro­gra­mu su Mo­zart, Vi­val­di, Bar­tok i Pi­azzo­la. Sav pri­hod na­mi­je­njen je ak­ci­ji sti­pen­di­ra­nja dje­ce i mla­dih “Ko­rak u ži­vot”. Sav pri­hod od ve­če­raš­njeg kon­cer­ta na­mi­je­njen ak­ci­ji “Ko­rak u ži­vot”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.