Otvo­re­nje pod na­zi­vom “Va­še ka­za­li­šte va­ma”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

U re­ži­ji Ve­dra­na Hle­ba sve­ča­no otvo­re­nje su­tra je u 21.30 is­pred zgra­de ri­ječ­kog HNK, a pret­ho­dit će mu ur­ba­na uver­ti­ra na Kor­zu

Sve­ča­no otvo­re­nje tri­na­es­tog fes­ti­va­la Ri­ječ­ke ljet­ne no­ći te dru­go Me­đu­na­rod­no na­tje­ca­nje mla­dih oper­nih pje­va­ča „Zin­ka Mi­la­nov” naj­av­lje­ni su na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u atri­ju ri­ječ­kog HNK Iva­na pl. Zaj­ca. Otvo­re­nje Ri­ječ­kih ljet­nih no­ći u pe­tak 1. sr­p­nja pod na­zi­vom „Va­še ka­za­li­šte va­ma“pred­sta­vi­la je rav­na­te­lji­ca Hr­vat­ske dra­me Jelena Ko­va­čić. Sve­ča­no otva­ra­nje Fes­ti­va­la po­či­nje u 21.30 sa­ti is­pred zgra­de HNK Iva­na pl. Zaj­ca, a su­dje­lu­ju svi an­sam­bli HNK Iva­na pl. Zaj­ca ko­ji će iz­ves­ti frag­men­te poz­na­tih ri­ječ­kih pred­sta­va u po­sve no­vom kon­tek­s­tu. Ri­ječ­kim ka­za­liš­nim umjet­ni­ci­ma pri­dru­žit će se i Zvjez­dan Ru­žić trio, a re­da­telj je Ve­dran Hleb. „Ur­ba­na uver­ti­ra u Ri­ječ­ke ljet­ne no­ći“u or­ga­ni­za­ci­ji Gra­da Ri­je­ke do­ga­đat će se od 18 do 21 sa­ti na Kor­zu i po­zor­ni­ca­ma na okol­nim tr­go­vi­ma gdje će nas­tu­pi­ti broj­ni ulič­ni umjet­ni­ci, poz­na­te ri­ječ­ke ples­ne sku­pi­ne, glaz­be­ni­ci, cir­ku­san­ti...

Rav­na­te­lji­ca Dra­me HNK Iva­na pl. Zaj­ca, dra­ma­tur­gi­nja Jelena Ko­va­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.