Ana Je­lu­šić u ruj­nu pla­ni­ra hr­vat­sko vjen­ča­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

Biv­ša ski­ja­ši­ca Ana Je­lu­šić uda­je se za Tra­vi­sa Blac­ka, mar­ke­tin­škog me­na­dže­ra u Me­đu­na­rod­nom olim­pij­skom od­bo­ru u Švi­car­skoj, pi­še Story. Li­je­pa Ri­je­čan­ka tre­nu­tač­no zbog pos­la i lju­ba­vi ži­vi na li­ni­ji Švi­car­ska – Ri­je­ka, no vjen­ča­nje će ipak bi­ti u Hr­vat­skoj, i to u ruj­nu pos­li­je obve­za oko Olim­pij­skih iga­ra. Ana i Tra­vis upoz­na­li su se pri­je če­ti­ri go­di­ne u Švi­car­skoj gdje je ona ta­da po­če­la ra­di­ti za Me­đu­na­rod­ni ski­ja­ški sa­vez.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.