Zbog če­t­vr­t­fi­na­la Eura ne mo­gu na kon­cert Beyon­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Wa­les je na op­će iz­ne­na­đe­nje sti­gao do če­t­vr­t­fi­na­la Eu­rop­skog pr­vens­tva, a tak­vim pla­sma­nom iz­ne­na­di­li su se i po­ne­ki re­pre­zen­ta­tiv­ci. Li­je­vi bek Ne­il Taylor zbog te utak­mi­ce s Bel­gi­jom u pe­tak ne­će mo­ći na kon­cert Beyon­ce u Car­dif­fu. – Ku­pio sam ulaz­ni­ce jer mi su­pru­ga ima ro­đen­dan. Vi­dio sam samo da je Beyon­ce u Car­dif­fu i po­mis­lio “su­per”. Po­mis­lio sam i da sam ri­je­šio pok­lon za nje­zin ro­đen­dan, ali zbog če­t­vr­t­fi­na­la to je pro­pa­lo. Ja ne mo­gu ići, a ni su­pru­ga jer će do­ći na utak­mi­cu. Na­sre­ću, ne­će bi­ti pre­vi­še ra­zo­ča­ra­na – re­kao je Taylor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.