“Sve­ta Ka­ta­ri­na” od sa­da je “za­štit­ni­ca” i tek­von­da­ša

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Za­boč­ka bol­ni­ca cen­tar je iz­vr­s­nos­ti za li­je­če­nje sport­skih oz­lje­da i na nju se, u sklo­pu pri­pre­ma za Rio, mo­gu os­lo­ni­ti svi olim­pij­ci

“Sve­ta Ka­ta­ri­na” ma­lo po­ma­lo pos­ta­je “za­štit­ni­ca” hr­vat­skih spor­ta­ša. Ne, ni­je ri­ječ o sve­ti­ci i mu­če­ni­ci ne­go o is­to­ime­noj Spe­ci­jal­noj bol­ni­ci za or­to­pe­di­ju, ki­rur­gi­ju, in­ter­nu me­di­ci­nu, ne­uro­lo­gi­ju i fi­zi­kal­nu me­di­ci­nu i re­ha­bi­li­ta­ci­ju, ko­ja je od ju­čer služ­be­na bol­ni­ca i Hr­vat­skog te-kvon-do sa­ve­za, na­kon što je to do­go­vo­re­no i s ne­ko­li­ci­nom dru­gih sport­skih sa­ve­za te s Hr­vat­skim olim­pij­skim od­bo­rom. Ko­li­ko je važ­no pot­pi­si­va­nje tog ugo­vo­ra go­vo­ri i po­da­tak da su mu pri­sus­tvo­va­li i pred­sjed­nik Svjet­skog te-kvon- do sa­ve­za (WTF) prof. dr. Chun­gwon Cho­ue, ali i juž­no­ko­rej­ski ve­le­pos­la­nik u Republici Hr­vat­skoj Park Won-sup. Rav­na­telj bol­ni­ce je po­naj­bo­lji do­ma­ći di­jag­nos­ti­čar doc. dr. Igor Bo­rić, a pred­sjed­nik Uprav­nog vi­je­ća bol­ni­ce je prof. dr. Dra­gan Pri­mo­rac, ne­kad i sam tek­von­daš, ko­ji je is­tak­nuo: – Te-kvon- do je iz­vr­stan edu­ka­cij­ski alat za mla­de lju­de, ali i vr­lo us­pješ­no sred­stvo pro­mo­ci­je Hr­vat­ske u svi­je­tu. Jer, Hr­vat­ska je u tom spor­tu vr­lo us­pješ­na, a Svjet­ski te-kvon-do sa­vez obje­di­nju­je 206 dr­ža­va čla­ni­ca i vi­še od 80 mi­li­ju­na vjež­ba­ča ši­rom svi­je­ta. S 51 me­da­ljom s naj­ve­ćih na­tje­ca­nja, me­đu ko­ji­ma i tri olim­pij­ske, Hr­vat­ski te-kvon-do sa­vez naj­tro­fej­ni­ji je sa­vez olim­pij­skih spor­to­va u sas­ta­vu Skup­šti­ne HOO-a. Samo je atle­ti­ča­ri­ma još poš­lo za ru­kom da se s po­s­ljed­njih dvo­jih Olim­pij­skih iga­ra vra­te s me­da­lja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.