Re­pre­zen­ta­ci­ja uvi­jek kik­sa kad je naj­važ­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (rj)

Ni­je Kranj­čar bje­žao ni od pri­če o na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji. – Na­prav­ljen je po­mak u kva­li­te­ti igre, re­zul­tat u sku­pi­ni od­li­čan, ali kad nam se otvo­rio put, os­ta­je pi­ta­nje – što nam se do­ga­đa u utak­mi­ca­ma ko­je do­no­se ne­što vi­še. To je ba­ri­je­ra, ima­li smo to kod me­ne u Nje­mač­koj, ima­li smo u Aus­tri­ji s Tur­ci­ma, pa sa­da. Ni­je tu mi­nus samo u iz­bor­ni­ku, ima­mo taj pro­blem ko­ji, re­ci­mo Ni­jem­ci, ne­ma­ju. No svi mo­ra­mo priz­na­ti iz­bor­ni­ku da je na­pra­vio ho­mo­ge­nu mom­čad, od­lič­nu at­mo­sfe­ru i ono što po­seb­no mo­ra ve­se­li­ti – pu­bli­ka ko­ja se po­če­la gu­bi­ti na­kon 2010. sa­da se vra­ti­la. Izbornik i igra­či su je vra­ti­li, i to je ja­ko važ­no za ovo što nas če­ka na SP-u. Pa ako smo i kaž­nje­ni utak­mi­ca­ma pred praz­nim tri­bi­na­ma, tre­ba mis­li­ti una­pri­jed, or­ga­ni­zi­ra­ti na­vi­ja­či­ma ekra­ne oko sta­di­ona da se ta si­ner­gi­ja nas­ta­vi – za­klju­čio je Kranj­čar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.