Ku­pu­je­te li vo­će na tr­ž­ni­ci ili u cen­tri­ma?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

JELENA ZEC stu­den­ti­ca

Ku­pu­jem vo­će uglav­nom na tr­ž­ni­ci. Imam svo­ju te­tu ko­ja zna sve o me­ni, na­pri­ča­mo se i pri­tom sva­šta ku­pim.

MARIJANA VINKOVIĆ stu­den­ti­ca

I u tr­go­vi­na­ma i na tr­ž­ni­ci, što mi bu­de us­put. Na­rav­no, dra­že mi je ku­po­va­ti na tr­ž­ni­ci, po­go­to­vo se­zon­sko vo­će.

VIKTOR MJEDA umi­rov­lje­nik

Mo­ja su­pru­ga ku­pu­je se­zon­sko vo­će, ve­ći­nom na glav­noj grad­skoj tr­ž­ni­ci, do­ma­će je i svje­že.

DUBRAVKA MUNDWEIL umi­rov­lje­ni­ca

Na tr­ž­ni­ci, gdje je do­ma­će, imam pro­da­va­če ko­ji­ma vje­ru­jem i od njih ku­pu­jem treš­nje, viš­nje, ma­li­ne. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.