1100

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

ki­lo­me­ta­ra du­ga je tra­sa me­mo­ri­jal­nog ul­tra­ma­ra­to­na od Vu­ko­va­ra do Du­brov­ni­ka što ga Bi­cik­lis­tič­ka udru­ga Brod osmu go­di­nu or­ga­ni­zi­ra u spo­men na po­gi­nu­le i nes­ta­le bra­ni­te­lje. De­vet bi­cik­lis­ti­ca i bi­cik­lis­ta od pre­kju­čer vo­zi u šest eta­pa. Pr­vu di­oni­cu od Vu­ko­va­ra do Oku­ča­na preš­li su bez ve­ćih pro­ble­ma, a u Sla­von­skom Bro­du na­krat­ko su zas­ta­li ka­ko bi za­pa­li­li svi­je­će i po­lo­ži­li cvi­je­će pred spo­me­nik žr­tva­ma Do­mo­vin­skog ra­ta. Do­la­zak u Dubrovnik oče­ku­je se u ne­dje­lju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.