Pa­pa Fra­njo za­vr­šio vi­šed­nev­no dru­že­nje s mla­di­ma u Polj­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - (H)

Po­gla­var Ka­to­lič­ke cr­k­ve ju­čer je sla­vio za­vr­š­nu mi­su s oko 2,5 mi­li­ju­na ho­do­čas­ni­ka na kra­ju ka­to­lič­kog fes­ti­va­la mla­dih

Pa­pa Fra­njo se u su­sre­tu s mla­dim ka­to­li­ci­ma iz ci­je­lo­ga svi­je­ta slu­žio i in­for­ma­tič­kom ter­mi­no­lo­gi­jom Pa­pa Fra­njo po­ru­čio je mla­di­ma ne­ka im u ži­vo­tu mo­li­tva bu­de “cha­ta­nje”, a Evan­đe­lje nji­hov GPS. Pa­pa je ju­čer na go­le­mom Po­lju mi­lo­sr­đa u Kra­ko­vu sla­vio za­vr­š­nu mi­su s oko 2,5 mi­li­ju­na ho­do­čas­ni­ka na kra­ju vi­šed­nev­nog ka­to­lič­kog fes­ti­va­la mla­dih. On se u svo­joj pro­po­vi­je­di na mi­si u po­vo­du Svjet­skog da­na mla­dih ho­do­čas­ni­ci­ma obra­tio nji­ho­vim, “in­for­ma­tič­kim” je­zi­kom i ka­zao da “Bož­ja me­mo­ri­ja ni­je tvr­di disk ko­ji bi­lje­ži sve po­dat­ke, već su­ćut­no, njež­no sr­ce ko­je sre­ću tra­ži u bri­sa­nju svih na­ših tra­go­va zla”. Nas­tav­lja­ju­ći s teh­no­lo­škim me­ta­fo­ra­ma u obra­ća­nju da­naš­njoj mla­de­ži obo­ru­ža­noj naj­no­vi­jim apli­ka­ci­ja­ma za svo­je pa­met­ne te­le­fo­ne, pa­pa Fra­njo im je ka­zao ne­ka “ins­ta­li­ra­ju naj­bo­lju po­ve- zni­cu od svih, po­vez­ni­cu sr­ca ko­je vi­di i pre­no­si do­bro­tu”. Ta­ko­đer im je po­ru­čio da bu­du sa­nja­ri ko­ji vje­ru­ju u “no­vu čo­vječ­nost”, onu ko­ja “od­ba­cu­je mrž­nju iz­me­đu lju­di” i ko­ja “od­bi­ja vi­dje­ti gra­ni­ce i pre­pre­ke”. Ci­je­li sta­ri dio Kra­ko­va ci­je­li je tje­dan bio pre­pun sku­pi­na mla­dih iz ci­je­log svi­je­ta. “U ovim opas­nim vre­me­ni­ma, pa­pa uvje­ra­va lju­de da se ne bo­je otvo­ri­ti svi­je­tu”, ka­za­la je Ka­sia Czaj­ka. Po­gla­var Ka­to­lič­ke cr­k­ve, ko­ja bro­ji 1,2 mi­li­jar­de vjer­ni­ka, raz­mje­nji­vao je ša­le s mla­di­ma, ko­ji su se sva­ke ve­če­ri okup­lja­li pod nje­go­vim pro­zo­rom, u at­mo­sfe­ri ko­ju su me­di­ji na­zva­li “ka­to­lič­kim Wo­od­stoc­kom”. Pri­je po­sje­ta Polj­skoj pos­to­ja­la je bo­ja­zan da će se pr­vi la­tin­sko­ame­rič­ki pa­pa su­oči­ti s mla­kim do­če­kom u do­mo­vi­ni nje­go­va ka­riz­ma­tič­nog pret­hod­ni­ka, ali je on od­mah osvo­jio mla­de. Slje­de­ći Svjet­ski da­ni mla­dih odr­žat će se 2019. u Pa­na­mi, naj­a­vio je pa­pa.

Mla­di­ma je po­ru­čio da bu­du sa­nja­ri, da od­ba­cu­ju mrž­nju i da vje­ru­ju u no­vu čo­vječ­nost

REUTERS

Na Po­lju mi­lo­sr­đa pa­pa je slu­žio za­vr­š­nu mi­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.