Ki­ša i pad tem­pe­ra­tu­re od 10 Cel­zi­je­vih stup­nje­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

Da­nas će po­naj­pri­je sje­ver­ni Ja­dran i kop­ne­ni dio Hr­vat­ske za­hva­ti­ti pro­laz­na pro­mje­na vre­me­na ko­ja do­no­si obil­ni­ju ki­šu, plju­sko­ve, grm­lja­vi­nu, po­neg­dje i ja­če olu­je, ali i ono naj­važ­ni­je, pad dnev­ne tem­pe­ra­tu­re zra­ka, ko­ja bi se mo­gla sni­zi­ti čak za de­set Cel­zi­je­vih stup­nje­va. A on­da će od su­tra vri­je­me opet bi­ti sta­bil­ni­je, da bi od sri­je­de po­nov­no bi­lo i znat­no to­pli­je. Če­t­vr­tak i idu­ći vi­kend pro­ći će pak u zna­ku po­vrat­ka ljet­nih vru­ći­na te će se ži­va u ter­mo­me­tri­ma iz­no­va pe­nja­ti, čak i do pre­vru­ćih 35 Cel­zi­je­vih stup­nje­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.