Na­kić uki­nuo Za­raz­noj na­ziv re­fe­rent­nog cen­tra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (irl)

Od­lu­kom mi­nis­tra zdrav­lja dr. Da­ri­ja Na­ki­ća Kli­ni­ci za in­fek­tiv­ne bo­les­ti dr. “Fran Mi­ha­lje­vić” uki­nut je na­ziv Re­fe­rent­nog cen­tra za pra­će­nje re­zis­ten­ci­je na an­ti­bi­oti­ke. Do to­ga je doš­lo, ka­ko su nam od­go­vo­ri­li iz Mi­nis­tar­stva zdrav­lja, jer iz spo­me­nu­te bol­ni­ce ni­su pod­ni­je­li zah­tjev za ob­no­vu na­zi­va na­kon što je is­te­kao rok od pet go­di­na ka­da je po­treb­no po­no­vi­ti pos­tu­pak da bi se za­dr­žao na­ziv re­fe­rent­nog cen­tra. Uki­da­nje je objav­lje­no u Na­rod­nim no­vi­na­ma, a iz Mi­nis­tar­stva ka­žu da iz Za­raz­ne mo­gu pos­tu­pak po­nov­no po­kre­nu­ti u sva­kom tre­nut­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.