Ni­šta ni­je kao i la­ni, ali na­kon iz­bo­ra mo­guć već vi­đe­ni film

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Os­vr­ću­ći se na po­li­tič­ku si­tu­aci­ju i stra­nač­ko-ko­ali­cij­ske vra­to­lo­mi­je ko­je se do­ga­đa­ju pred oči­ma bi­ra­ča, ipak ne mo­že­mo za­pje­va­ti – sve je is­to kao i la­ni. Jer, ni­če sve ve­ći broj raz­nih no­vih stra­nač­kih ko­ali­ci­ja. No, to ne zna­či da na­kon 11. ruj­na od­no­si u Sa­bo­ru ne bi mo­gli na­li­ko­va­ti ne­kom vi­đe­nom fil­mu pa ras­plet i kraj već una­pri­jed zna­mo. To uklju­ču­je i sje­ća­nje da, što se zem­lje, iz­a­bra­ne vlas­ti i gra­đa­na ti­če – ne­ma “hap­py en­da”. Jer mo­gu­ća pos­tiz­bor­na stra­nač­ka kombinatorika – u ko­joj one ot­pri­je ras­tav­lje­ne i od­met­nu­te od ve­li­kih stra­na­ka, po­naj­pri­je SDP-a i HDZ-a, s nji­ma opet mo­žda spo­je sa­mo sit­ni in­te­re­si, na što ve­li­ki i ra­ču­na­ju – ne uli­je­va na­du. (bma)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.