Po­na­ša­nje u Sr­bu – oblik fa­šiz­ma i bolj­še­viz­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

– Ne vi­dim u zad­nje vri­je­me po­rast na­ci­ona­liz­ma u druš­tvu, vi­dim po­rast pri­mi­ti­viz­ma. Po­na­ša­nje kak­vo smo mo­gli vi­dje­ti u Sr­bu vi­še je svoj­stve­no jed­nom obli­ku fa­šiz­ma i bolj­še­viz­ma ne­go kul­tur­nom des­nom po­na­ša­nju lju­di ko­ji su čla­no­vi jed­ne des­ne op­ci­je. Vri­je­đa­ti i is­klju­či­va­ti bi­lo ko­ga, bi­lo ko­me us­kra­ći­va­ti ne­ko pra­vo, a ko­je vi tra­ži­te sa­mi za se­be, za me­ne je ne­pri­hvat­lji­vo – ka­zao je to ju­čer teh­nič­ki mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Vla­ho Ore­pić gos­tu­ju­ći u emi­si­ji N1 te­le­vi­zi­je “Toč­ka na tje­dan” ko­ju vo­di Na­ta­ša Bo­žić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.