RA­DI­TI NA NESNOSNIM VRUĆINAMA TE­ŽE JE NE­GO ČEKATI U GU­ŽVI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Vru­će je. Tak­vo je ukrat­ko lje­to u Za­gre­bu. Na­rav­no, ima i pu­no za­nim­lji­vog sa­dr­ža­ja, do­ga­đa­nja, na­či­na ka­ko is­ko­ris­ti­ti vri­je­me... Ali je i vru­će. Ne tre­ba se to­me pre­tje­ra­no ču­di­ti sva­ke go­di­ne, pa ipak je lje­to. Ali sva­ke je go­di­ne iz­no­va te­ško na­ći ne­što za ra­s­hla­đi­va­nje kad sun­ce pr­ži, zrak je vruć, a asfalt uža­ren. I on­da još rad­ni­ci na tom asfal­tu! Kao da vru­ći­na sa­ma po se­bi ni­je do­volj­na, u gra­du se još za­tvo­ri ba­rem po­la pro­met­ni­ca pa se poč­nu stva­ra­ti i gu­žve. Is­ta je si­tu­aci­ja i ove go­di­ne. Vu­ko­var­ska, Rad­nič­ka, Bra­ni­mi­ro­va, Bu­ko­vač­ka, Pe­tro­va, Ave­ni­ja Ma­ri­na Dr­ži­ća, Mak­si­mir­ska... sa­mo su ne­ke od uli­ca ko­je već je­su ili će tek bi­ti pu­ne rad­ni­ka, umjes­to auto­mo­bi­la. Lje­to je vri­je­me za “koz­me­tič­ke ra­do­ve” na ces­ta­ma i za­to re­do­vi­to tre­ba pra­ti­ti obja­ve i pri­op­će­nja ka­da i gdje ne­ki ra­do­vi po­či­nju da bi se na vri­je­me pro­naš­li al­ter­na­tiv­ni prav­ci, po mo­guć­nos­ti sa što ma­nje gu­žve. Uis­ti­nu gnja­va­ža. No, pos­to­ji još jed­na al­ter­na­ti­va. Umjes­to da

Tem­pe­ra­tu­ra vru­ćeg asfal­ta pe­nje se i na 180 stup­nje­va, hla­da ne­ma, a vo­da je­dva da po­ma­že

vo­za­či zbog za­tvo­re­nih ces­ta i rad­ni­ka na nji­ma raz­bi­ja­ju gla­vu ko­ja u vru­ćem auto­mo­bi­lu sa­mo što ne pro­ku­ha, ti bi im is­ti rad­ni­ci mo­gli po­pri­lič­no olak­ša­ti. Na­rav­no, ne ta­ko da pres­ta­nu ra­di­ti, jer ra­di­ti se mo­ra, a i grad tre­ba ure­di­ti. No rad­ni­ci bi oni­ma ko­ji če­ka­ju mo­gli po­pri­lič­no olak­ša­ti, ako se oni ko­ji če­ka­ju i raz­miš­lja­ju ko­li­ko su gu­žve po vru­ći­ni groz­ne sje­te ko­li­ko je tek te­ško u tim uvje­ti­ma ra­di­ti. Na­ime, ko­li­ko god u auto­mo­bi­lu bi­lo vru­će, na asfal­tu je ba­rem pet pu­ta go­re. Do ukup­no 180 Cel­zi­je­vih stup­nje­va pe­nje se tem­pe­ra­tu­ra vru­ćeg asfal­ta. U tak­vim uvje­ti­ma te­ško iz­dr­že čak i po­seb­ne ci­pe­le s alu­mi­nij­skim pot­pla­tom. Je­di­no što po­ma­že je vo­da, i to ja­ko ma­lo, a hlad se mo­že na­ći sa­mo uz ka­mi­on s asfal­tom gdje je i – naj­to­pli­je. Tre­ba se sje­ti­ti da u tak­vim uvje­ti­ma uis­ti­nu ni­je naj­ve­ći pro­blem čekati u auto­mo­bi­lu da se gu­žva raš­čis­ti. Na­rav­no, nit­ko ne vo­li čekati i ljud­ski je bi­ti ner­vo­zan, ali tre­ba se sje­ti­ti da net­ko to mo­ra oba­vi­ti i to u uvje­ti­ma ko­je bi ma­lo tko iz­dr­žao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.