U Šu­me­ća­ni­ma na­po­ko do­če­ka­li pje­šač­ku sta­zu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Šu­me­ća­ni­ma bi za 150 da­na ko­li­ko je za­da­ni rok, sta­nov­ni­ci na­po­kon, na­kon go­di­na če­ka­nja, tre­ba­li do­če­ka­ti pje­šač­ku sta­zu. Ra­do­vi su za­po­če­li - pr­va fa­za u ko­joj će se ure­di­ti no­gos­tup ukup­ne du­lji­ne 2200 me­ta­ra. – Pje­šač­ka se sta­za du­go oče­ku­je i pla­ni­ra za­to nam je važ­na. Ujed­no će­mo njo­me na­po­kon osi­gu­ra­ti si­gur­ni­ji pje­šač­ki pro­met uz dr­žav­nu ces­tu D 43 – po­ru­či­li su iz Iva­nić- Gra­da. Ukup­na inves­ti­ci­ja iz­no­si 3.003.882,50 ku­na s ura­ču­na­tim PDV-om, dok je za iz­vo­đa­ča pu­tem jav­nog na­tje­ča­ja iz­a­bra­no po­du­ze­će Cvi­pek d.o.o.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.