Yu­ri­ko Ko­ike – pr­va že­na na če­lu glav­no­ga gra­da

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (maš)

Yu­ri­ko Ko­ike (64), biv­ša ja­pan­ska mi­nis­tri­ca obra­ne, iz­a­bra­na je za gu­ver­ner­ku To­ki­ja i ta­ko je pos­ta­la pr­va že­na u po­vi­jes­ti ko­ja će bi­ti na če­lu glav­no­ga gra­da. Ona je do­bi­la vi­še gla­so­va od jed­nog po­li­ti­ča­ra i jed­nog no­vi­na­ra, ko­ji su bi­li nje­zi­ni glav­ni pro­tu­kan­di­da­ti. Uz njih je bi­lo još 18 kan­di­da­ta. Na­kon po­bje­de, ka­za­la je ka­ko grad ka­ni vo­di­ti ona­ko ka­ko ga nit­ko do sa­da ni­je vo­dio. Pred njo­me su ve­li­ki iz­a­zo­vi za­to što su dvo­ji­ca nje­zi­nih pret­hod­ni­ka mo­ra­la da­ti os­tav­ku zbog fi­nan­cij­skih skan­da­la ve­za­nih za or­ga­ni­za­ci­ju Olim­pij­skih iga­ra 2020. Na pr­vi za­da­tak kre­nut će usko­ro, a to je put u Rio de Ja­ne­iro, gdje će od or­ga­ni­za­to­ra ovo­go­diš­njih Iga­ra na­kon za­tva­ra­ja pre­uze­ti olim­pij­sku zas­ta­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.