Pro­met na Za­gre­bač­koj bur­zi ras­tao 38,7 pos­to

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (Hr­por­t­fo­lio.hr)

Na Za­gre­bač­koj bur­zi di­onič­ki je pro­met ovog tjed­na bio znat­no in­ten­ziv­ni­ji; po­ras­tao je za 14,4 mi­li­ju­na ku­na, 38,7 pos­to, i iz­no­sio 51,5 mi­li­ju­na ku­na. Na de­set naj­lik­vid­ni­jih iz­da­nja od­no­sio se 33,1 mi­li­jun ku­na pro­me­ta. Tjed­ne pro­mje­ne naj­lik­vid­ni­jih bi­le su u ras­po­nu od plus 11,02 pos­to do mi­nus 7,96 pos­to. Ključ­ni in­dek­si tje­dan su za­klju­či­li s ras­tom ve­ćim od je­dan pos­to. Cro­bex je ras­tao pe­ti tje­dan za­re­dom, s proš­lo­tjed­na 1749,83 bo­da za 1,38 pos­to, na 1773,97 bo­do­va. Cro­bex10 ve­ći je 1,84 pos­to i tr­go­va­nje je za­klju­čio na 1030,77 bo­do­va. U

tri mje­se­ca za­pos­le­no je 63.770 lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.