+

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje -

MJES­TO ZA LJU­BAV – Tko ho­će pro­na­ći dje­voj­ku, Hvar je mjes­to za nje­ga. Ako že­li još upoz­na­ti i stran­ki­nju, tu će se usre­ći­ti. Dje­vo­ja­ka sa­mih ko­li­ko sr­ce po­že­li. Bez mu­ške prat­nje, u pra­vi­lu po dvi­je, tri, če­ti­ri, pet, šest... Pris­tu­pač­ne. Ali, na­ših do­ma­ćih ima ma­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.