Olim­pij­ka že­li bi­ti uči­te­lji­ca

Mla­da gim­nas­ti­čar­ka vo­li ples i šo­ping, a ima vre­me­na i za deč­ka. Na­da se da će, uz sport, jed­nog da­na pos­ta­ti uči­te­lji­ca ili te­ta u vr­ti­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Zlata Vrijedan - Iva Kor­dić

Osim što je us­pješ­na u ško­li i na na­tje­ca­nji­ma, Ana vo­li i ple­sa­ti pa za­to na­ve­čer iz­la­zi. Ipak, iz­me­đu do­brog sna i iz­la­ska ra­di­je oda­bi­re san Ana Đe­rek na­ša je naj­mla­đa na­tje­ca­te­lji­ca na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju i sa sa­mo 17 go­di­na po­ka­zat će svo­je vje­šti­ne u gim­nas­ti­ci. Iako je mla­da, is­kus­tva na sport­skim na­tje­ca­nji­ma joj ne manj­ka pa se 7. ko­lo­vo­za od nje mno­go oče­ku­je. Ipak, bez ob­zi­ra na na­por­ne tre­nin­ge, Ana pro­na­la­zi vre­me­na za sve mla­de­nač­ke stva­ri. Olim­pij­ske igre za sva­kog su ve­li­ka stvar, a oso­bi­to za dje­voj­ku od 17 go­di­na. Ana ih vi­di kao na­gra­du za ulo­žen trud pro­tek­lih go­di­na, ali i kao os­tva­re­nje svog naj­ve­ćeg ci­lja. Za Igre se pri­pre­ma­la u ma­đar­skom gra­du Ta­ti, a kod ku­će je sa­mo usa­vr­ši­la ne­ke sit­ne de­ta­lje. No, da bi se doš­lo do tak­vog važ­nog na­tje­ca­nja, po­treb­no je mno­go odri­ca­nja: – Naj­češ­će za­poč­nem dan tre­nin­gom pa odem u ško­lu i po­nov­no se vra­tim na Po­ljud. Ta­da odra­dim još je­dan tre­ning te na­kon nje­ga učim za ško­lu – opi­su­je Ana ka­ko joj dan iz­gle­da. Tre­nin­zi joj oduz­mu oko pet sa­ti dnev­no, a na­gla­ša­va ka­ko je naj­bit­ni­ja do­bra or­ga­ni­za­ci­ja, ali i ro­di­te­lji i pro­fe­so­ri ko­ji joj sva­kod­nev­no pri­ska­ču u po­moć da bi mo­gla iz­vr­ši­ti sve škol­ske obve­ze na vri­je­me. Što se ti­če Ri­ja, on joj i ni­je ve­li­ka no­vost jer je nje­go­ve pla­že i zna­me­ni­tos­ti upoz­na­la ka­da ga je po­sje­ti­la na kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Olim­pij­ske igre u trav­nju. No ovog pu­ta ne­će bi­ti vre­me­na za raz­gle­da­va­nje, već naj­vi­še vre­me­na pla­ni­ra pro­ves­ti u olim­pij­skom se­lu. – Osim us­pje­hu, naj­vi­še se ve­se­lim upoz­na­va­nju os­ta­lih spor­ta­ša i na­vi­ja­nju za na­še – rek­la je mla­da gim­nas­ti­čar­ka ve­se­lo.

Spa­va­nje umjes­to iz­la­ska

Upra­vo su pu­to­va­nja te upoz­na­va­nje no­vih lju­di je­dan od raz­lo­ga za­što se ba­vi spor­tom: – Imam pri­li­ku pu­no pu­to­va­ti i zbi­lja to vo­lim. Naj­ljep­ša mjes­ta u ko­ji­ma sam bi­la su mi Por­tu­gal, Luk­sem­burg i Do­ha – pri­sje­ća se Ana. Iako uz sve obve­ze ne­ma mno­go slo­bod­nog vre­me­na, ono ko­je joj pre­os­ta­je nas­to­ji is­ko­ris­ti­ti na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin: – Slo­bod­nog vre­me­na baš ne­mam na ba­ca­nje, a naj­vi­še ga vo­lim pro­vo­di­ti dru­že­ći se s obi­te­lji i pri­ja­te­lji­ma – rek­la je Ana i na­gla­si­la da, uz gim­nas­ti­ku, vo­li ro­la­nje i ples. Ples joj je je­dan od glav­nih raz­lo­ga za­što na­ve­čer iz­la­zi, no čes­to bi­ra san is­pred iz­la­ska: – Vo­lim iz­la­zi­ti, ali ne pre­tje­ra­no. Ima da­na ka­da bih se ra­di­je do­bro nas­pa­va­la – smi­je se. Kad je kod ku­će, vo­li se opu­šta­ti uz in­ter­net i glaz­bu, a šo­ping joj je ta­ko­đer je­dan od omi­lje­nih na­či­na raz­bi­bri­ge. – Vo­lim ku­po­vi­nu pod

Nas­tup na Olim­pij­skim igra­ma ne­će joj bi­ti pr­vi po­sjet Ri­ju. Zbog spor­ta pu­no pu­tu­je, a upra­vo je upoz­na­va­nje no­vih mjes­ta i lju­di je­dan od raz­lo­ga bav­lje­nja spor­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.