Will Smith vi­đen ka­ko ula­zi u dvi­je po­li­cij­ske pos­ta­je u Los An­ge­le­su

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ik)

Will Smith pri­pre­ma se za no­vi film “Brig­ht“te je u po­vo­du to­ga po­sje­tio po­li­cij­ske sta­ni­ce u Los An­ge­le­su. Pro­laz­ni­ke je pr­vo šo­ki­rao kad je ušao u glav­nu po­li­cij­sku pos­ta­ju, a za­tim i u pos­ta­ju Wil­shi­re Bo­ule­vard. Dok su jed­ni mis­li­li ka­ko je ri­ječ o po­li­cij­skoj pro­pa­gan­di zbog su­ko­ba s Afro­ame­ri­kan­ci­ma, is­pos­ta­vi­lo se da je po­sjet bio pri­ja­telj­ski, is­klju­či­vo zbog film­ske ulo­ge. Na­ime, u no­vom će fil­mu glu­mi­ti po­li­caj­ca pa ne­ma bo­lje pri­pre­me za ulo­gu od raz­go­vo­ra s pra­vim po­li­caj­ci­ma. Smith je ne­dav­no ot­krio i za­što je od­bio ulo­gu u fil­mu “Djan­go“. Na­ime, glum­cu se ni­je svi­đa­lo što se sve vr­ti oko na­si­lja zbog osve­te, već je htio da u po­za­di­ni bu­de lju­bav­na pri­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.