Film­ske gu­žve u ko­lo­vo­zu

Na vu­ko­var­skom fes­ti­va­lu hr­vat­ske pre­mi­je­re fil­mo­va “Ca­fe So­ci­ety” Wo­odyja Al­le­na i “Ja, Da­ni­el Bla­ke” can­ne­skog po­bjed­ni­ka Ke­na Loc­ha

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ar­sen.ore­mo­vic@ve­cer­nji.net

U Ši­ro­kom Bri­je­gu svjet­ska pre­mi­je­ra do­ku­men­tar­ca “Ga­ra­ge Roc­kin’ Cra­ze”, auto­ra Ma­ri­ja Ću­ži­ća, Hr­va­ta ko­ji ži­vi u To­ki­ju Ar­sen Ore­mo­vić Pr­vi dio film­skog lje­ta obi­lje­žen je s dva ja­ka fes­ti­va­la, oni­ma u Pu­li i Mo­to­vu­nu, no ži­vo­ti fil­ma­ša i film­ske pu­bli­ke do kra­ja se di­na­mi­zi­ra­ju u ko­lo­vo­zu, po­seb­no u nje­go­voj dru­goj po­lo­vi­ci.

“Tran­sma­nia” u Sa­ra­je­vu

Ovo­go­diš­nji fes­ti­val u Sa­ra­je­vu (12. - 20. 8.), kao naj­ja­či re­gi­onal­ni fes­ti­val, u na­tje­ca­telj­skom igra­nom pro­gra­mu ne­ma hr­vat­skog pred­stav­ni­ka, a iz­van kon­ku­ren­ci­je bit će pri­ka­zan om­ni­bus “Tran­sma­nia” – eks­pe­ri­ment na­prav­ljen ta­ko da je sva­ki re­da­telj vi­dio po­s­ljed­nju mi­nu­tu pret­hod­nog fil­ma i da­lje mo­rao ra­zvi­ja­ti vlas­ti­tu pri­ču. U do­ku­men­tar­noj se­lek­ci­ji bit će pri­ka­za­ni fil­mo­vi “Iza li­ca zr­ca­la” Zrin­ke Ma­ti­je­vić i “Ki­no otok” Iva­na Ram­lja­ka, a u krat­ko­me­traž­noj “Zvir” Mi­ros­la­va Si­ka­vi­ce. Na do­ma­ćem te­re­nu stva­ri se za­huk­ta­va­ju fes­ti­va­lom glaz­be­nih do­ku­men­ta­ra­ca So­lo Po­zi­ti­vo u Opa­ti­ji (1. - 6. 8.), s osam fil­mo­va u na­tje­ca­telj­skom pro­gra­mu, me­đu ko­ji­ma je i film “Ima­gi­ne Wa­king Up To­mor­row and All Mu­sic Has Di­sap­pe­ared” či­ji na­ziv na­go­vješ­ću­je za­nim­lji­vo-zas­tra­šu­ju­ću pret­pos­tav­ku. U dru­goj po­lo­vi­ni ko­lo­vo­za stva­ri se po­či­nju ja­ko in­ten­zi­vi­ra­ti ka­da se prek­la­pa­ju čak tri fes­ti­va­la: Av­van­tu­ra film fes­ti­val - Fil­m­fo­rum Zadar (20. - 26. 8.), Li­bur­nia film fes­ti­val (22. - 26. 8.) i Vu­ko­var film fes­ti­val (22. - 27. 8.). Za­dar­ski fes­ti­val pred­stav­lja se kao pr­vi hr­vat­ski fes­ti­val europ­skih ko­pro­duk­ci­ja i kao ta­kav nu­di za­nim­ljiv uvid u sve po­ten­ci­ra­ni­ji oblik nas­tan­ka fil­mo­va u Eu­ro­pi. Li­bur­nia film fes­ti­val pr­vi je fes­ti­val re­cent­nih hr­vat­skih do­ku­men­ta­ra­ca i zna­ča­jan uvid/test tog iz­nim­no plod­nog seg­men­ta hr­vat­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je po­s­ljed­njih go­di­na.

“Vi­jes­ti iz La­ayo­una”

Osim nas­lo­va ko­ji su se već spo­mi­nja­li ove go­di­ne, od ZgDoxa na­ova­mo, is­ti­če se pre­mi­je­ra no­vog fil­ma Đu­re Ga­vra­na “Vi­jes­ti iz La­ayo­una” o ne­ko­li­ko mla­di­ća u sa­har­skom iz­bje­glič­kom na­se­lju. Vu­ko­var­ski fes­ti­val do­sad je naj­a­vio hr­vat­ske pre­mi­je­re fil­ma Wo­odyja Al­le­na “Ca­fe So­ci­ety” i can­ne­skog po­bjed­ni­ka “Ja, Da­ni­el Bla­ke” Ke­na Loc­ha. One su dio pra­te­ćeg pro­gra­ma, a tri glav­ne se­lek­ci­je (du­gi igra­ni, krat­ki igra­ni i do­ku­men­tar­ni) po­sve­će­ne su zem­lja­ma Po­du­nav­lja. Or­ga­ni­za­to­ri Me­di­te­ran film fes­ti­val u Ši­ro­kom Bri­je­gu (24. - 27. 8.), naj­sta­ri­jeg fes­ti­va­la do­ku­men­tar­nog fil­ma u re­gi­ji, naj­av­lju­ju svjet­sku pre­mi­je­ru ja­pan­skog do­ku­men­tar­ca “Ga­ra­ge Roc­kin’ Cra­ze”, fil­ma o to­kij­skoj glaz­be­noj sce­ni či­ji je autor Ma­rio Ću­žić, Hr­vat ko­ji ži­vi u To­ki­ju.

Wo­ody Alen s Je­sse Ei­sen­ber­gom i Kris­ten Stewart na sni­ma­nju ro­man­tič­ne dra­me “Ca­fe So­ci­ety”

Hr­vat­ski om­ni­bus “Tran­sma­nia” imat će pre­mi­je­ru na fes­ti­va­lu u Sa­ra­je­vu

Can­ne­si po­bjed­nik Ke­na Lo­ac­ha u Vu­ko­va­ru

Pre­mi­je­ra fil­ma Đu­re Ga­vra­na na fes­ti­va­lu Li­bur­nia

Krat­ko­me­traž­na “Zvir” u Sa­ra­je­vu

Svjet­ska pre­mi­je­ra ga­raž­nog lu­di­la u Ši­ro­kom Bri­je­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.