Igra­či­ma i tre­ne­ri­ma za pso­va­nje nov­ča­ne kaz­ne, a su­ci­ma? Ni­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Da­mir Mr­vec ZAGREB

Dis­ci­plin­skom su­cu Pr­ve HNL pri­ja­vit će­mo su­ca Ivi­cu Mo­dri­ća, ko­ji je pso­vao tre­na­ra To­pla­ka, a ina­če je pred­sjed­nik su­da­ca ZNS-a Sa­mir To­plak, tre­ner za­pre­šić­kog In­te­ra, na do­brom je pu­tu da pot­pu­no iz­gu­bi živ­ce u ovo­go­diš­njem pr­vens­tvu HNL- a. Bio je ja­ko lju­tit na­kon po­ra­za u Ko­priv­ni­ci ka­da su mu dva igra­ča is­klju­če­na, ja­ko se ner­vi­rao i u do­ma­ćem po­ra­zu od Osi­je­ka zbog ne­do­su­đe­nog je­da­na­es­ter­ca, a pot­pu­no je “po­lu­dio” u Vin­kov­ci­ma, gdje je nje­go­va mom­čad iz­vuk­la bod (3:3).

In­ter opet za­ki­nut

Ni­je To­plak bio lju­tit sa­mo za­to što ni­je, po nje­go­vu miš­lje­nju, svi­ram je­da­na­es­te­rac u su­dač­koj na­dok­na­di ka­da je sru­šen Ma­ke­do­nac Zo­ran Da­nov­ski, ne­go je do­ži­vio ne­vi­đe­no ver­bal­no vri­je­đa­nje po­moć­nog su­ca Ivi­ce Mo­dri­ća, ina­če pred­sjed­ni­ka za­gre­bač­kih no­go­met­nih su­da­ca. – Is­ti­na, Mo­drić je ne­ko­li­ko pu­ta op­so­vao na­šeg tre­ne­ra. I da­nas će­mo pro­tiv nje­ga pod­ni­je­ti pri- ja­vu Dis­ci­plin­skom su­cu HNL-a. Pa da vi­di­mo ho­će li ga uop­će kaz­ni­ti – re­kao je Bran­ko La­ljak, di­rek­tor za­pre­šić­kog klu­ba.

Su­ci ne po­štu­ju ko­deks

Za­nim­lji­va je si­tu­aci­ja da, ka­da igrač ili tre­ner psu­ju su­ce, on­da re­dov­no bu­du kaž­nje­ni. Ta­ko je, pri­mje­ri­ce, u pr­vom ko­lu zbog pso­va­nja su­ca Mar­ko Ko­lar, na­pa­dač Za­pre­ši­ća­na, bio kaž­njen s dvi­je utak­mi­ce ne­igra­nja i 5000 ku­na nov­ča­ne kaz­ne. Na is­toj utak­mi­ci Sa­mir To­plak je zbog vri­je­đa­nja su­ca kaž­njen sa 6000 ku­na. Sa­da se pos­tav­lja pi­ta­nje za­što is­ta pra­vi­la ne vri­je­di i za su­ce, glav­ne i po­moć­ne. Jer, u sport­skom ko­dek­su li­je­po pi­še da su­ci, bi­lo da je ri­ječ o no­go­me­tu, ko­šar­ci, ru­ko­me­tu ili ma­če­va­nju, ne smi­ju pso­va­ti igra­če i služ­be­ne oso­be.

Val­ter Šu­mić bio je gos­po­din. Ni­ka­da ni­je op­so­vao, a su­dio je u Be­ogra­du, Ni­šu, Tuz­li

Kad sam bio su­dac u Pr­voj HNL bi­lo je ja­ko pu­no slu­ča­je­va da su su­ci zna­li pso­va­ti igra­če. I sam sam znao op­so­va­ti igra­ča, ali sam ja­ko pa­zio da se to ne ču­je. Dak­le, mo­gao sam ta­ko re­agi­ra­ti u tre­nut­ku ka­da se od bu­ke na­vi­ja­ča ni­šta ne ču­je ili ako to ču­je sa­mo taj igrač. Jas­no, ni­je to u re­du, ali mo­ra­te zna­ti da po­ne­ki no­go­met­ni su­ci jed­nos­tav­no ne mo­gu iz­dr­ža­ti ka­da ih net­ko ci­je­lo vri­je­me vri­je­đa. U re­du, uvi­jek pos­to­je sank­ci­je, uvi­jek su­dac mo­že da­ti opo­me­nu, is­klju­či­ti igra­ča ili tre­ne­ra – ka­zao nam je je­dan poz­na­ti za­gre­bač­ki su­dac ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man. A bi­lo je u proš­los­ti su­da­ca “fa­ki­na” ko­ji ver­bal­no ni­su ni slu­čaj­no os­ta­ja­li duž­ni ni igra­či­ma ni tre­ne­ri­ma, a bi­lo je i gos­pod­skih su­da­ca, po­put An­tu­na Val­te­ra Šu­mi­ća, ko­ji su ima­li ve­lik auto­ri­tet kod igra­ča i tre­ne­ra i iz nje­go­vih us­ta nis­te mo­gli ču­ti ni jed­nu ruž­nu ri­ječ. A su­dio je Val­ter u Pri­šti­ni, Ni­šu, Be­ogra­du, Tuz­li...

MAR­KO MRKONJIĆ/PIXSELL

Fra­ne Vi­ta­ić do­nio je bod Ci­ba­li­ji

Ivi­ca Mo­drić, po­moć­ni su­dac, ne­ko­li­ko je pu­ta uvri­je­dio tre­ne­ra In­te­ra Sa­mi­ra To­pla­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.