Lewis Ha­mil­ton po­ve­ćao vod­stvo, pr­vi i u Nje­mač­koj

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Lewis Ha­mil­ton po­bjed­nik je VN Nje­mač­ke, a nje­gov mom­čad­ski ko­le­ga Ni­co Ro­sberg, una­toč naj­bo­ljoj start­noj po­zi­ci­ji, utr­ku je za­vr­šio tek če­t­vr­ti. Dru­gim slav­ljem za­re­dom Bri­ta­nac je po­ve­ćao pred­nost na 19 bo­do­va is­pred Ni­jem­ca u po­ret­ku vo­za­ča uoči če­tve­ro­tjed­ne ljet­ne stan­ke. Re­zul­ta­ti VN Nje­mač­ke: 1. Ha­mil­ton (Mer­ce­des), 2. Ric­ci­ar­do (Red Bull), 3. Ver­stap­pen (RB)... Po­re­dak, vo­za­či: 1. Ha­mil­ton 217 bo­do­va, Ro­sberg 198, 3. Ric­ci­ar­do 133... Po­re­dak, kons­truk­to­ri: 1. Mer­ce­des 415, RB 256, Fer­ra­ri 242...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.