Wen­ger: Usko­ro će od­šte­te za igra­če bi­ti i 300 mi­li­ju­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ar­se­ne Wen­ger čes­to je pod kri­ti­ka­ma da ne do­vo­di po­ja­ča­nja u Ar­se­nal. Čes­to se go­vo­ri o ve­li­kim ime­ni­ma, ali ri­jet­ko ko­ji od igra­ča i za­vr­ši na Emi­ra­te­su, pre­no­si Go­al. com. Wen­ger tvr­di da ne že­li tro­ši­ti no­vac na igra­če ko­ji ne mo­gu po­ja­ča­ti nje­go­vu mom­čad, a od­šte­tu ko­ju bi Man­c­hes­ter Uni­ted tre­bao pla­ti­ti za Pa­ula Pog­bu – 110 mil. eura – sma­tra lu­doš­ću. – To je pot­pu­na lu­dost. Ot­ka­ko sam u spor­tu, uvi­jek sam mis­lio da od­šte­te ne mo­gu bi­ti ve­će i sva­ki put se pre­va­rim. Mo­žda za ne­ko­li­ko go­di­na do­seg­nu 300 mi­li­ju­na, tko zna – za­klju­čio je Wen­ger.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.