Ve­ći uteg SDP-u od Mi­la­no­vi­ća je­di­no su biv­ši mi­nis­tri s lis­ta

Da­vor­ko Vi­do­vić: Mi­la­no­vi­će­vi pri­jed­lo­zi pro­la­ze bez ve­li­ke ras­pra­ve. Ni­je do­bro kad je stran­ka pre­vi­še ovis­na o po­je­din­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Re­na­ta Ra­šo­vić re­na­ta.ra­so­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Prem­da se još ne­dav­no či­ni­lo da će so­ci­jal­de­mo­kra­ti­ma vlast pas­ti u kri­lo, 40-ak da­na do iz­bo­ra iz­vjes­no je tek jed­no: da ni­šta ni­je iz­vjes­no Ako je su­di­ti pre­ma re­cent­nim is­tra­ži­va­nji­ma jav­nog mni­je­nja, tren­do­vi ni­su nak­lo­nje­ni SDP-u. Prem­da se či­ni­lo još do­ne­dav­no, na­kon kal­va­ri­je u HDZ-u i pus­to­ši ko­ju je iza se­be u dr­ža­vi i stran­ci os­ta­vio To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, da će so­ci­jal­de­mo­kra­ti­ma vlast pas­ti u kri­lo, 40-ak da­na do iz­bo­ra iz­vjes­no je tek jed­no: da ni­šta ni­je iz­vjes­no. Afe­re ko­je na­či­nju Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i nje­go­va biv­šeg mi­nis­tra Ti­ho­mi­ra Ja­ko­vi­nu, do­la­zak An­dre­ja Plen­ko­vi­ća na kor­mi­lo HDZ-a i kon­so­li­da­ci­ja po­li­tič­kog pro­tiv­ni­ka vra­ti­li su iz­bor­nu utr­ku na po­če­tak.

Ljet­ni rej­tin­zi ne za­bri­nja­va­ju

Pre­ma tre­nu­tač­no dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, i ova će pre­diz­bor­na kam­pa­nja, po­put one lanj­ske, bi­ti stro­go per­so­na­li­zi­ra­na i utje­lov­lje­na u, sma­tra vrh SDP-a, naj­ja­čem adu­tu, pred­sjed­ni­ku Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću. No, je li, s ob­zi­rom na to da na­kon Ka­ra­mar­ko­va od­la­ska, čvr­sto pre­dvo- di ljes­tvi­cu naj­ne­po­pu­lar­ni­jih do­ma­ćih po­li­ti­ča­ra, za­pra­vo, po­bjed­nič­ka stra­te­gi­ja za SDP? Iz utje­caj­nih li­je­vih kru­go­va ovih se da­na mo­že ču­ti da je tak­va kam­pa­nja pro­ma­še­na te da je SDP iz ne­s­hvat­lji­vih raz­lo­ga do­pus­tio da se is­to­pi po­čet­na pred­nost, da se ka­pi­ta­li­zi­ra ras­po­lo­že­nje gra­đa­na ogor­če­nih na HDZ-ovu Vla­du te da je osob­nost i po­li­ti­ka Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, po­put To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka za HDZ, sve te­ži uteg za stran­ku. Pi­ta­te li Iva­na Ra­ča­na, utje­caj­nog čla­na stran­ke, tak­ve su ocje­ne ne­ute­me­lje­ne. – To je be­smis­li­ca! Još na­kon pa­da Sa­na­de­ra me­di­ji su po­če­li ko­ris­ti­ti po­greš­nu lo­gi­ku, po­dra­zu­mi­je­va­ti is­te sce­na­ri­je za HDZ i SDP, pa se sa­da, kad se HDZ ubio sa svo­jim li­de­rom Ka­ra­mar­kom, oče­ku­je slič­no i sa SDP-om. To je su­lu­do – ka­že Ivan Ra­čan. Ne mis­li ni da je SDP pro­pus­tio uč­vr­sti­ti pred­nost nad opo­nen­ti­ma. – Iš­li smo za­vr­ši­ti pro­gram, for­mi­ra­ti iz­bor­ne lis­te i sa­da nam pred­sto­ji pred­stav­lja­nje sa­dr­ža­ja pro­gra­ma. Sve se odvi­ja pre­ma pla­nu – ka­že. Rast po­pu­lar­nos­ti HDZ-a ne pla­ši ga, a ljet­na is­tra­ži­va­nja ne sma­tra re­le­vant­ni­ma. – Lo­gič­no je da na­kon kon­so­li­da­ci­je na če­lu HDZ-a do­đe do odre­đe­nog ras­ta i da ova utr­ka ni­je sa­svim iz­vjes­na, ali vje­ru­jem da će SDP s part­ne­ri­ma u Na­rod­noj ko­ali­ci­ji na je­sen for­mi-

ra­ti Vla­du – ka­že Ra­čan. Da­vor­ko Vi­do­vić, od ko­jeg se čes­to ču­ju di­so­nant­ni to­no­vi, je­dan je od dvo­ji­ce čla­no­va Pred­sjed­niš­tva SDP-a, uz To­ni­na Pi­cu­lu, ko­ji su ne­ki­dan gla­sa­li pro­tiv pred­lo­že­nih iz­bor­nih lis­ta.

Izos­ta­vi­ti Ja­ko­vi­nu

– Vje­ru­jem da su se na lis­ta­ma tre­ba­la na­ći svje­ži­ja ime­na, utje­caj­na i pre­poz­nat­lji­va u jav­nos­ti, a na tra­gu SDP-ove po­li­ti­ke. Na ža­lost, SDP je odus­tao od ši­ri­ne, od li­je­vih in­te­lek­tu­ala­ca ko­ji su mo­gli pos­la­ti po­ru­ku okup­lja­nja. Is­to­dob­no, s iz­bor­nih lis­ta tre­ba­la su se izos­ta­vi­ti ime­na po­put Ti­ho­mi­ra Ja­ko­vi­ne, ko­ja iz­a­zi­va­ju kon­tro­ver­ze kod gra­đa­na – ka­že Da­vor­ko Vi­do­vić. – Ne bih re­kao da je SDP ta­lac Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, ali či­nje­ni­ca je da u stran­ci ne­ma pre­vi­še raz­go­vo­ra i da Mi­la­no­vi­će­vi pri­jed­lo­zi pro­la­ze bez ve­li­ke ras­pra­ve. Ni­je do­bro da bi­lo ko­ja stran­ka bu­de pre­vi­še ovis­na o po­je­din­cu – sma­tra. Je li stran­ka pra­vo­dob­no i adek­vat­no od­go­vo­ri­la na pres­la­gi­va­nja u HDZ-u? – SDP je uči­nio sja­jan po­tez uklju­či­va­njem HSS-a i otva­ra­njem pre­ma cen­tru – ka­že Vi­do­vić priz­na­ju­ći da su dvi­je vo­de­će stran­ke pri­lič­no iz­jed­na­če­ne u rej­tin­zi­ma i da kam­pa­nja mo­že pu­no to­ga od­lu­či­ti. Biv­ša mi­nis­tri­ca u SDP-ovoj Vla­di Mi­re­la Holy mis­li da su u SDP-u pre­ishi­tre­no, još u lip­nju, oče­ki­va­li da su iz­bo­ri do­bi­ve­ni. – HDZ je bio na ko­lje­ni­ma, či­ni­lo se da je pre­krat­ko vri­je­me da se opo­ra­vi te da će pred­nost SDP-a čak i ras­ti. Čim se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da bi Plen­ko­vić mo­gao po­ves­ti HDZ, me­ni je bi­lo jas­no da to zna­či dos­ta te­ške pro­ble­me za SDP i da će se bit­ka vo­di­ti oko gla­sa­ča cen­tra. Ta­da su re­agi­ra­li do­vo­đe­njem HSS-a i pro­ci­je­ni­li da će to bi­ti do­volj­no. No, do­vo­đe­nje na lis­te lju­de po­put Sti­pe Ga­bri­ća Jam­ba sa­mo je je­dan od lo­ših po­te­za SDP-a – ka­že Holy do­da­ju­ći da je li­der po­put Plen­ko­vi­ća tre­bao bi­ti sig­nal za pro­mje­ne i u SDP-u. Na­kon Ka­ra­mar­ko­va od­la­ska, uos­ta­lom, sa­da ima­ju druk­či­jeg pro­tiv­ni­ka. – U SDP-u ni­su shva­ti­li da se mo- ra­ju mi­je­nja­ti i da ne mo­gu nas­ta­vi­ti vo­zi­ti po sta­rom stav­lja­ju­ći na lis­te lju­de ko­ji na proš­lim iz­bo­ri­ma ni­su os­tva­ri­li po­bje­du – sma­tra Holy, no do­da­je da Mi­la­no­vi­ćev od­la­zak pri­tom ni­je nu­žan jer SDP ima pro­blem s ide­olo­škim pro­fi­li­ra­njem stran­ke i s vje­ro­dos­toj­noš­ću, a to ni­je sa­mo pro­blem pred­sjed­ni­ka ne­go i onih ko­ji ga okru­žu­ju.

Vi­še iz­lo­že­ni kri­ti­ci

Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Ivan Ri­mac sma­tra da an­ke­te pro­ve­de­ne lje­ti ne tre­ba pre­oz­bilj­no shva­ća­ti jer je ur­ba­na po­pu­la­ci­ja u ve­ćem bro­ju od­sut­na na lje­to­va­nju. – Pa, ipak, SDP ni­je us­pio ri­je­ši­ti pro­blem vi­še iz­lo­že­nos­ti kri­ti­ci u od­no­su na HDZ, ko­ji ima no­vu vo­de­ću gar­ni­tu­ru, a k to­me je SDP po­nu­dio, što se ka­drov­ske sli­ke ti­če, go­to­vo iden­tič­nu eki­pu ko­ja je bi­la na vlas­ti pri­je go­di­nu da­na pa će svi ko­ji su je oci­je­ni­li ne­efi­kas­nom ima­ti is­te mo­ti­ve da za nju ne gla­sa­ju – ka­že pro­fe­sor Ri­mac, ko­ji sma­tra da će se tek u kam­pa­nji vi­dje­ti ima li SDP od­go­vor na pres­la­gi­va­nje u HDZ-u te ho­će li pu­tem is­pli­va­ti još po­ko­ja afe­ra li­je­ve ko­ali­ci­je. O to­me će, kao i o su­če­lja­va­nji­ma, ovi­si­ti i sud­bi­na Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, a naj­ve­ći uteg SDP-u tre­nu­tač­no su, tvr­di, biv­ši mi­nis­tri ko­ji se po­nov­no vra­ća­ju na sce­nu.

I ova će kam­pa­nja bi­ti stro­go per­so­na­li­zi­ra­na i utje­lov­lje­na u pred­sjed­ni­ku stran­ke Iz utje­caj­nih li­je­vih kru­go­va ovih se da­na mo­že ču­ti da je tak­va kam­pa­nja pro­ma­še­na

Afe­re ko­je na­či­nju Mi­la­no­vi­ća i Ja­ko­vi­nu te do­la­zak Plen­ko­vi­ća na če­lo HDZ-a vra­ti­le su iz­bor­nu utr­ku na start

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.