Ku­jun­džić i Pr­go­met mo­gu na­trag u HDZ

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net

Vra­te li se dva biv­ša HDZov­ca u sta­ru stran­ku, to bi mo­glo zna­či­ti da će se uga­si­ti stran­ke ko­je sa­da vo­de – Hr­vat­ska zo­ra i HRID Bo­že­na Ma­ti­je­vić Vi­so­ki sud čas­ti HDZ-a ju­čer je jed­no­glas­no do­nio od­lu­ku da se pre­po­ru­či po­vra­tak Dra­ge Pr­go­me­ta i Mi­la­na Ku­jun­dži­ća u stran­ku. To zna­či da bi Ku­jun- džić, ne­ka­daš­nji pro­tu­kan­di­dat To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka za mjes­to pred­sjed­ni­ka HDZ-a, te Pr­go­met, biv­ši Ka­ra­mar­kov stra­nač­ki za­mje­nik, opet mo­gli pos­ta­ti čla­no­vi stran­ke iz ko­je su otiš­li ne­za­do­volj­ni vo­đe­njem HDZ-a ka­da je na nje­go­vu če­lu bio Ka­ra­mar­ko. Ku­jun­džić je ju­čer po­t­vr­dio da se vra­ća u biv­šu stran­ku. – Vi­so­ki čas­ni sud HDZ-a do­nio je tak­vu od­lu­ku te­me­ljem mo­ga zah­tje­va od pri­je ne­ko­li­ko da­na da se vra­tim u tu stran­ku – ka­zao je Ku­jun­džić za Hi­nu do­dav­ši da je na­kon raz­go­vo­ra s An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem shva­tio da je čo­vjek di­ja­lo­ga i okup­lja­nja. Is­to­dob­no biv­ša pred­sjed­ni­ca HDZ-a Ja­dran­ka Ko­sor, ko­ja je iz­ba­če­na iz HDZ-a na­kon što ga je pre­uzeo Ka­ra­mar­ko, ka­že da s njom nit­ko još ni­je raz­go­va­rao o po­vrat­ku. Ka­ko je u me­đu­vre­me­nu Ku­jun­džić pos­tao čel­nik Hr­vat­ske zo­re, a Pr­go­met šef HRID-a, na­me­će se pi­ta­nje zna­či li nji­hov po­vra­tak u HDZ i ga­še­nje tih dvi­ju stra­na­ka. No od­go­vor ju­čer ni­smo doz­na­li jer se ni­su jav­lja­li na po­zi­ve.

KRIS­TI­NA ŠTEDUL FABAC/ PIXSELL

Dra­go Pr­go­met još se ni­je iz­jas­nio vra­ća li se u svo­ju biv­šu stran­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.