Tu­ga i Ti­to, lus­tra­ci­ja, mi­gra­ci­je i ja­ča­nje čet­nič­kog po­kre­ta...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da­ni­el SRB (HSP) – Su­rad­nja s Pe­rom Ćo­ri­ćem i An­tom Đa­pi­ćem – ne, jer s nji­ma ne di­je­li­mo is­ti sus­tav vri­jed­nos­ti. Mi smo dva svi­je­ta. Raz­li­ka je u to­me što čel­ni­ci na­še ko­ali­ci­je ži­ve od svog ra­da. Mi se po­li­ti­kom ne ba­vi­mo da ima­mo bo­lje pla­će. Ivan Pan­dža (HČSP) – Jad je i tu­ga da je Ti­to naj­ve­ća lič­nost u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti, ka­ko mno­gi go­vo­re. Da­nas bo­lje sto­je par­ti­za­ni ne­go bra­ni­te­lji, ko­ji se go­to­vo nig­dje i ne spo­mi­nju. Mi će­mo bi­ti za lus­tra­ci­ju. Ma­te Kne­zo­vić (Obi­telj­ska stran­ka) – Ve­li­ke stran­ke bo­je se go­vo­ri­ti o ono­me što mi go­vo­ri­mo. O na­pa­du na Hr­vat­sku kroz ve­li­ko­sr­p­ski ele­ment i ju­go­ko­mu­nis­tič­ki fa­ši­zam, o EU... Us­to, mi­gra­ci­je lju­di su sad ve­li­ke i ne­kri­tič­ki se go­vo­ri da pri­mi­mo sva­ko­ga, a ne pi­ta se od ku­da tko do­la­zi, tko ga ša­lje... Jas­na Da­uta­nac (Ak­ci­ja za bo­lju HR) – Dvi­je go­di­ne za­re­dom SOA pod­no­si iz­vješ­će o ja­ča­nju čet­nič­kog po­kre­ta, no dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je na to ne re­agi­ra­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.