Škol­ski brod grč­ke rat­ne mor­na­ri­ce uplo­vio u Lo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Škol­ski brod grč­ke rat­ne mor­na­ri­ce, du­ži­ne 116 i ši­ri­ne 15 me­ta­ra, uplo­vio je u po­ne­dje­ljak u split­sku voj­nu lu­ku Lo­ra gdje će u sklo­pu po­sje­ta Hr­vat­skoj rat­noj mor­na­ri­ci (HRM) bo­ra­vi­ti do 4. ko­lo­vo­za. Pla­ni­ra­no je i pro­vo­đe­nje za­jed­nič­kih vjež­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.