Kao ne­pri­ja­te­lje dr­ža­ve ko­mu­nis­ti lik­vi­di­ra­li 69 Hr­va­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za vri­je­me ko­mu­niz­ma čak je 69 Hr­va­ta lik­vi­di­ra­no u emi­gra­ci­ji sa­mo za­to što je Titov režim pro­ci­je­nio da su “ne­pri­ja­te­lji dr­ža­ve.” Uz uboj­stvo Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća sva­ka­ko je naj­vi­še po­zor­nos­ti pri­vuk­lo uboj­stvo Bru­ne Bu­ši­ća ko­je je Ud­ba or­ga­ni­zi­ra­la 1978. go­di­ne u Pa­ri­zu. Sa­da je pra­vo pi­ta­nje ho­će li pre­su­da u Mün­c­he­nu otvo­ri­ti pros­tor za su­đe­nje ud­ba­ši­ma u Hr­vat­skoj zbog lik­vi­da­ci­ja emi­gra­na­ta. Do sa­da je sva­ki po­ku­šaj sud­skog pro­go­na ud­ba­ša bio op­s­tru­iran. Biv­ši emi­gran­ti bo­je se da se ni­šta ne­će do­go­di­ti za­to što, ka­žu, sta­re ud­ba­ške struk­tu­re još ima­ju pre­ve­lik utje­caj na hr­vat­sku po­li­ti­ku i pra­vo­su­đe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.