Spor­no de­set ru­ral­nih pro­je­ka­ta te­ških 316 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pot­po­re su od­bi­je­ne zbog os­no­va­ne sum­nje na ‘umjet­no stvo­re­ne uvje­te’ ka­ko bi se do­bi­lo vi­še bo­do­va i ve­ći iz­no­si, ka­žu nad­lež­ni De­set pro­je­ka­ta iz mje­re 4. Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja os­tat će bez ukup­no 316 mi­li­ju­na ku­na EU pot­po­ra jer je ut­vr­đe­no da je kod njih ri­ječ o “umjet­no stvo­re­nim uvje­ti­ma” s na­mje­rom os­tva­re­nja ve­ćih iz­no­sa pot­po­re, iz­vi­jes­ti­li su mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Da­vor Ro­mić i vr­ši­telj duž­nos­ti rav­na­te­lja Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju Ivan Ma­ca­nić. Ri­ječ je o osam pro­je­ka­ta iz pod­mje­re 4.1.1. “Pot­po­ra za ula­ga­nja u po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva” i dva pro­jek­ta iz pod­mje­re 4.2.1. “Pot­po­ra za ula­ga­nja u pre­ra­du, mar­ke­ting i/ili ra­zvoj po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da”. “Agen­ci­ja će iz­da­ti od­lu­ku o od­bi­ja­nju pot­po­ra za te pro­jek­te zbog ut­vr­đe­ne sum­nje na ‘umjet­no stvo­re­ne uvje­te’ s na­mje­rom os­tva­re­nja ve­ćeg bro­ja bo­do­va, od­nos­no ve­ćih fi­nan­cij­skih iz­no- sa pot­po­re”, ka­zao je Ma­ca­nić, ne na­vev­ši o ko­jim je tvrt­ka­ma ri­ječ, ni­ti kon­kret­no ko­je su ne­pra­vil­nos­ti ut­vr­đe­ne. Na­veo je i ka­ko ukup­no tra­že­ne pot­po­re za ovih de­set pro­je­ka­ta kod ko­jih je ut­vr­đe­na sum­nja na “umjet­no stvo­re­ne uvje­te” iz­no­se 316 mi­li­ju­na ku­na. Ro­mić i Ma­ca­nić ni­su že­lje­li ot­kri­ti ko­ji su to pro­jek­ti kod ko­jih je ut­vr­đe­na sum­nja na “umjet­no stvo­re­ne uvje­te” bu­du­ći da ko­ris­ni­ci još ni­su oba­vi­je­šte­ni o to­me. Oba­vi­jes­ti će im, ka­ko je ka­zao Ma­ca­nić, bi­ti pos­la­ne naj­kas­ni- je do sre­di­ne idu­će­ga tjed­na. Na pi­ta­nje što će bi­ti s tim tvrt­ka­ma kod ko­jih je ut­vr­đe­na sum­nja na “umjet­no stvo­re­ne uvje­te”, Ma­ca­nić je ka­zao da ima­ju pra­vo na odre­đe­ni rok na pri­go­vor, i na­kon što se sas­ta­ne Po­vje­rens­tvo za pri­go­vor mo­ći će se go­vo­ri­ti o ko­nač­nim od­lu­ka­ma za te tvrt­ke. “Svi­ma ko­ji su ra­di­li suk­lad­no pra­vi­li­ma no­vac iz EU fon­do­va bit će is­pla­ćen i do­bit će sred­stva za ko­ja su se na­tje­ca­li”, ka­zao je Ro­mić na­po­mi­nju­ći ka­ko sva­ki is­pla­će­ni ra­čun pod­li­je­že odre­đe­nim kon­tro­la­ma. (Hi­na)

Usko­ro ko­nač­na od­lu­ka Mi­nis­tar Da­vor Ro­mić is­ti­če da sva­ki ra­čun pod­li­je­že kon­tro­la­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.