Nje­mač­ka za­ra­di­la za­du­ži­va­njem

Svje­do­či­mo fi­nan­cij­skom pa­ra­dok­su – onaj tko uzi­ma za­ra­đu­je na onom ko­ji da­je. Nje­mač­ka je u pr­vom po­lu­go­di­štu ta­ko za­ra­di­la 1,5 mi­li­jar­di eura

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - An­to­nio Man­dir

Do ovog pa­ra­dok­sa doš­lo je zbog ja­kog nje­mač­kog gos­po­dar­stva i mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke europ­skog gu­ver­ne­ra Ma­ri­ja Drag­hi­ja an­to­nio.man­dir@ve­cer­nji.net Ono što se či­ni­lo ne­mo­gu­ćim na fi­nan­cij­skom tr­ži­štu ipak se do­go­di­lo – jed­na je zem­lja za­du­žu­ju­ći se – za­ra­di­la! Na­ime, Nje­mač­ka je u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne za­du­ži­va­njem za­ra­di­la mi­li­jar­du i pol eura na ka­ma­ta­ma. Raz­log za ovaj fi­nan­cij­ski pa­ra­doks, ko­ji se ko­si s te­melj­nim smis­lom ban­kar­stva – onaj tko uzi­ma, sa­da za­ra­đu­je na ono­me od koga uzi­ma no­vac – te­me­lji se na na­ru­še­noj eko­nom­skoj rav­no­te­ži u Eu­ro­pi zbog če­ga Nje­mač­ka na svo­je dr­žav­ne obvez­ni­ce pla­ća ne­ga­tiv­ne ka­ma­te – one tre­nu­tač­no iz­no­se mi­nus 0,1 pos­to.

Obvez­ni­ce kao go­to­vi­na

Dak­le, onaj tko Nje­mač­koj po­su­đu­je no­vac za idu­ćih de­set go­di­na ukal­ku­li­rao je da će do­bi­ti ma­nje ne­go što je po­su­dio. Tko je Nje­mač­koj po­su­dio mi­li­jun eura ukal­ku­li­rao je gu­bi­tak od ti­su­ću eura. Ra­ču­ni­ca ovih inves­ti­to­ra je jas­na – oče­ku­ju još ve­će pro­ble­me u europ­skoj eko­no­mi­ji, ta­ko da bi im ula­ga­nje tog mi­li­ju­na eura do 2026. go­di­ne do­ni­je­lo gu­bi­tak ve­ći od ti­su­ću eura. Za us­po­red­bu – ka­ma­te na 10-go­diš­nje hr­vat­ske dr­žav­ne obvez­ni­ce tre­nu­tač­no iz­no­se 3,86 pos­to. Inves­ti­tor ko­ji ulo­ži mi­li­jun eura u hr­vat­ski dug na de­se­to­go­diš­nje raz­dob­lje za­ra­di 38.600 eura. Uz ja­ko nje­mač­ko gos­po­dar­stvo, naj­zas­luž­ni­ji za ovaj fi­nan­cij­ski pa­ra­doks su Europ­ska sre­diš­nja ban­ka i nje­zin gu­ver­ner Ma­rio Drag­hi ko­ji go­to­vo neo­gra­ni­če­no ku­pu­je dr­žav­ne obvez­ni­ce ze­ma­lja euro­zo­ne i ta­ko ru­ši ka­ma­tu. “Nje­mač­ke dr­ža­ve obvez­ni­ce u ovom tre­nut­ku uži­va­ju sta­tus sko­ro kao go­tov no­vac jer pos­to­ji ogrom­no tr­ži­šte gdje se ovi pa­pi­ri bez pro­ble­ma mo­gu ku­pi­ti i pro­da­ti”, ko­men­ti­ra Der Spi­egel po­ja­vu nje­mač­ke za­ra­de na za­du­ži­va­nju.

No­vim du­gom pla­ća­ju sta­ri

Nje­mač­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Wol­f­gang Sc­häu­ble ko­ris­ti ovu si­tu­aci­ju da se no­vim za­du­ži­va­njem sma­nju­je sta­ri dug ko­ji u Nje­mač­koj iz­no­si bi­li­jun (ti­su­ću mi­li­jar­di) eura. U od­no­su na 2014. nje­mač­ki je jav­ni dug la­ni sma­njen sa 74,7 na 71,2 pos­to. A po­zi­tiv­na gos­po­dar­ska kre­ta­nja raz­log su što je jav­ni dug u od­no­su na 2011., ka­da je iz­no­sio 81 pos­to, pao 10 pos­tot­nih bo­do­va.

Ula­ga­njem mi­li­jun eura u nje­mač­ki dug gu­bi se ti­su­ću eura, a u hr­vat­ski dug do­bi­je se 38.600 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.