Po­li­ci­ja os­lo­bo­di­la Ec­cles­to­ne­ovu pu­ni­cu, i to bez ot­kup­ni­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­li­ci­ja je od Ec­cles­to­nea za­tra­ži­la da ne do­la­zi u Bra­zil ka­ko se po­tra­ga ne bi is­kom­pli­ci­ra­la. Na kra­ju se sve sret­no za­vr­ši­lo Apa­re­ci­da Sc­hun­ck (67), pu­ni­ca vlas­ni­ka For­mu­le 1 Ber­ni­eja Ec­cles­to­nea, ko­ja je bi­la ote­ta iz svo­ga do­ma u Sao Pa­ulu u Bra­zi­lu pri­je de­set da­na, os­lo­bo­đe­na je bez ot­kup­ni­ne. Ona je maj­ka nje­go­ve sa­daš­nje su­pru­ge, Bra­zil­ke Fa­bi­ane Flo­si. Od­mah na­kon ot­mi­ce, ot­mi­ča­ri su za­tra­ži­li ot­kup­ni­nu u iz­no­su od 36,5 mi­li­ju­na do­la­ra. No po­li­cij­ski is­tra­ži­te­lji pom­no su pra­ti­li te­le­fon­ske raz­go­vo­re iz­me­đu ot­mi­ča­ra i obi­te­lji ote­te že­ne, a na­kon odre­đe­nog vre­me­na us­pje­li su lo­ci­ra­ti odak­le do­la­ze po­zi­vi. Bi­la je to jed­na ku­ća u si­ro­tinj­skoj če­t­vr­ti gra­di­ća Co­tie ne­da­le­ko od Sao Pa­ula. Po­li­ci­ja je pri­op­ći­la da je že­na os­lo­bo­đe­na na­kon po­li­cij­ske ak­ci­je u ko­joj su uhva­će­ni i ot­mi­ča­ri. Je­dan od ot­mi­ča­ra je pri­je tri mje­se­ca unaj­mio jed­no­sob­ni stan i ga­ra­žu u toj če­t­vr­ti, a vlas­ni­ci­ma

Maj­ka i kći – Ec­cles­to­ne je Fa­bi­anu upoz­nao 2009., a vjen­ča­li su se tri go­di­ne kas­ni­je

Bra­zil­ska po­li­ci­ja obja­vi­la je i fo­to­gra­fi­je dvo­ji­ce ot­mi­ča­ra ko­je su svla­da­li bez ve­ćih pro­ble­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.