Hr­va­te po­zva­li da se re­gis­ti­ra­ju za iz­bo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Hr­vat­skim dr­žav­lja­ni­ma ko­ji ži­ve na po­dru­čju BiH ju­čer je upu­ćen po­ziv za re­gis­tri­ra­nje za su­dje­lo­va­nje na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma za Hr­vat­ski sa­bor. Hr­vat­sko ve­le­pos­lans­tvo u BiH obja­vi­lo je ka­ko će u BiH gla­so­va­nje bi­ti or­ga­ni­zi­ra­no 10. i 11. ruj­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.