Pr­vi skok iz­ve­den je 1664., a na­tje­ca­nje pos­to­ji od 1968.

Vecernji list - Hrvatska - - Zlata Vrijedan -

Pr­vi skok sa Sta­rog mos­ta za­bi­lje­žen je 1664. go­di­ne, a na­tje­ca­nje je us­ta­nov­lje­no 1968. i od ta­da se ska­če sva­kog lje­ta. Sko­ko­vi se iz­vo­de u dvi­je kategorije: na no­ge i na gla­vu (las­ta). U sko­ko­vi­ma na no­ge po­želj­no je da ska­kač pri­li­kom ula­ska u vo­du na­pra­vi što ma­nji plju­sak (štrâp), dok je u sko­ko­vi­ma na gla­vu obr­nu­to.

Zah­tjev­nu las­tu u Mos­ta­ru iz­vo­di sa­mo ne­ko­li­ko lju­di, a sva­ke se go­di­ne net­ko oz­li­je­di pa je i Lis­to na­tje­ca­nje za­vr­šio sa slom­lje­nim pal­cem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.