Nad­me­ta­nje tra­di­ci­je i ino­va­ci­ja u skla­du s di­zaj­ner­skim us­pje­hom

Ova­kav je skup na­pred­nih teh­no­lo­gi­ja bio oče­ki­van, no u ovoj kla­si iz­ne­na­đu­je di­zaj­ner­ski za­okret pre­ma mla­đoj, di­na­mič­ni­joj pu­bli­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sve što je dos­tup­no u er­ge­li pre­mi­um vo­zi­la Mer­ce­des je ugra­dio u ovu E-kla­su, a po­seb­no je upe­čat­ljiv dvos­tru­ki ekran u in­te­ri­je­ru

No­va E-kla­sa skup je naj­na­pred­ni­jih teh­no­lo­gi­ja ko­je Mer­ce­des-Benz tre­nu­tač­no ima u por­t­fe­lju. Na hr­vat­skom se tr­ži­štu nu­di od ne­dav­no, a mi smo ovo Mer­ce­de­so­vo re­mek- dje­lo is­pro­ba­li u Edi­ti­on 1 iz­ved­bi, po­kre­ta­noj di­zel­skim agre­ga­tom od 194 konj­ske sna­ge. Teh­no­lo­ški, dak­le, no­va E-kla­sa do­no­si sve da­nas dos­tup­no u er­ge­li pre­mi­um vo­zi­la.

Ve­li­ki ko­ra­ci pre­mi­um troj­ke

No, s ob­zi­rom na, pri­mje­ri­ce, teh­no­lo­ške ko­ra­ke kak­vi­ma gra­be i kon­ku­rent­ski Au­di i BMW mo­de­li, ni­šta ma­nje ov­dje ni­smo ni oče­ki­va­li. Ono što je ipak nes­pe­ci­fič­no za Mer­ce­des mla­de­nač­ke su li­ni­je, ka­ko na ek­s­te­ri­je­ru, ta­ko i unutar put­nič­ke ka­bi­ne. Za­okret pre­ma mla­đoj pu­bli­ci ovaj član nje­mač­kog pre­mi­um tro­lis­ta us­pješ­no pro­vo­di već ne­ko vri­je­me pa se mo­glo oče­ki­va­ti da će tim smje­rom ići i E-kla­sa, ali sve­jed­no je ne­obič­no vi­dje­ti ve­li­ku pos­lov­nu li­mu­zi­nu u ovak­vom, iz­nim­no mo­der­nom i mla­de­nač­kom obli­ku. Au­to­mo­bil dug 492 cen­ti­me­tra di­či se i re­kord­nom aero­di­na- mi­kom s ko­efi­ci­jen­tom od sa­mo 0,23. U od­no­su na pret­hod­ni mo­del, du­lji­na i me­đu­oso­vin­ski raz­mak po­ve­ća­ni su za 43, od­nos­no 65 mi­li­me­ta­ra, dok su ši­ri­na i vi­si­na sma­nje­ni za 2, od­nos­no 6 mi­li­me­ta­ra. Vi­zu­al­no, dak­le, čis­ta pe­ti­ca. Ko­li­ko je ele­gant­na, to­li­ko je no­va E-kla­sa na­met­lji­va na ces­ti. Za­hva­lju­ju­ći či­ta­voj če­ti elek­tro­nič­kih po­ma­ga­ča, ra­da­ra i ka­me­ra, E-kla­sa vo­za­ču jav­lja čak i ako joj se net­ko u vož­nji, pri ni­skim br­zi­na­ma, prov­la­či (pre)bli­zu. Ka­me­ra, na­ime, po­kri­va 360 stup­nje­va oko auto­mo­bi­la, što je od ve­li­ke ko­ris­ti i pri par­ki­ra­nju. Sve os­ta­le teh­no­lo­ške no­vo­ta­ri­je ov­dje se po­dra­zu­mi­je­va­ju. Di­gi- tal­na ins­tru­ment­na plo­ča vo­za­ču na iz­bor os­tav­lja ko­je ele­men­te že­li vi­dje­ti u pr­vom pla­nu, je li mu bit­ni­ja na­vi­ga­cij­ska kar­ta ili po­da­ci o po­troš­nji. Sus­tav pre­poz­na­va­nja pro­met­nih zna­ko­va zna­ko­ve či­ta u re­al­nom vre­me­nu te o ogra­ni­če­nju br­zi­ne vo­za­ča in­for­mi­ra pri­ka­zom na ins­tru­ment­noj plo­či.

Od 87.962 eura

Dva vi­zu­al­no spo­je­na ekra­na vi­so­ke raz­lu­či­vos­ti re­zul­ti­ra­ju ve­li­kim ekra­nom ko­ji je obje­di­nio ins­tru­men­te i ekran u vr­hu sre­diš­nje kon­zo­le. Svim bit­nim funk­ci­ja­ma auto­mo­bi­la – me­đu os­ta­lim i mul­ti­me­dij­skim na­vi­ga­cij­skim sus­ta­vom i tro­zon­skim auto­mat­skim kli­ma­ti­za­cij­skim ure­đa­jem – uprav­lja­ti se mo­že pre­ko okru­gle ko­man­d­ne je­di­ni­ce po­zi­ci­oni­ra­ne gdje bi­smo, ot­pri­li­ke, oče­ki­va­li mje­njač. Ru­či­ca auto­mat­skog mje­nja­ča kod Mer­ce­de­sa je, tra­di­ci­onal­no, mon­ti­ra­na iza ko­la vi­še­na­mjen­skog uprav­lja­ča, a na uprav­lja­ču su (uz ko­man­de audi­oure­đa­ja, put­nog ra­ču­na­la i tem­po­ma­ta) i po­lu­gi­ce za ruč­nu iz­mje­nu stup­nje­va pri­je­no­sa. Do re­gis­tra­ci­je Mer­ce­des-Benz E 220 d Edi­ti­on 1 sto­ji 87.962 eura. Bo­ga­ta do­dat­na opre­ma tes­t­nom je auto­mo­bi­lu ci­je­nu po­vi­si­la za još 18.265 eura, ali ga je i pre­tvo­ri­la u po­kret­ni stu­dio za de­mons­tra­ci­ju na­pred­ne teh­no­lo­gi­je.

Mer­ce­de­so­va no­va E-kla­sa du­ga je 492 cen­ti­me­tra. Im­pre­siv­na je, ka­ko po­ja­vom ta­ko i opre­mom. E 220 d dek­la­ri­ra­no na sto­ti­nu pre­va­lje­nih ki­lo­me­ta­ra tro­ši 4,3 li­tre go­ri­va. Na tes­tu nam je tro­šio 6,1 l/100 ki­lo­me­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.