To­ma­sov mo­ra bi­ti si­gu­ran mo­že li igra­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (gđ)

U Osi­je­ku ga ni­je bi­lo zbog oz­lje­de, a pi­ta­nje je ho­će li la­ni naj­bo­lji igrač Pr­ve HNL u če­t­vr­tak is­tr­ča­ti na Ru­je­vi­cu u uz­vrat­noj utak­mi­ci kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­rop­sku li­gu pro­tiv Ba­sak­se­hi­ra. Da je Ma­rin To­ma­sov proš­log tjed­na mo­žda već i odi­grao svo­je po­s­ljed­nje mi­nu­te za Ri­je­ku, dao je nas­lu­ti­ti Ma­tjaž Kek od­mah na­kon što je na­po­kon us­pio osvo­ji­ti tri bo­da u Grad­skom vr­tu. – Pi­ta­nje je ho­će li uop­će bi­ti u ka­dru zbog sve­ga što se do­ga­đa­lo u po­s­ljed­nje vri­je­me – naj­a­vio je tre­ner Ri­je­ke da je tran­sfer naj­bo­ljeg igra­ča u Al Na­ssr sko­ro pa go­to­va stvar. Os­tao je Kek ovo­ga lje­ta već i bez Iva­na Mo­či­ni­ća (Ra­pid), Mar­ka Le­sko­vi­ća (Di­na­mo), Mi­ra­la Sa­mar­dži­ća (HN Ji­anye), Jo­si­pa Bre­zov­ca i Zo­ra­na Kvr­ži­ća (She­riff) te Be­ki­ma Ba­la­ja (Te­rek), na či­jim je tran­sfe­ri­ma klub za­ra­dio oko šest mi­li­ju­na eura. – Ma­rin To­ma­sov bio je dio eki­pe u ko­joj je dao ve­li­ki do­pri­nos. Raz­go­va­rat ću s njim jer za ove utak­mi­ce kak­va nas oče­ku­je u če­t­vr­tak mo­raš bi­ti 100 pos­to fit i psi­hič­ki spre­man. Znam da ga čeka put u Sa­udij­sku Ara­bi­ju, po­mo­ći ću mu kao tre­ner i kao čo­vjek. Sku­pa će­mo vi­dje­ti kak­va je si­tu­aci­ja pa će­mo na kra­ju od­lu­či­ti – re­kao je Kek.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.