I HDZ i SDP već ra­de sce­na­ri­je za mo­gu­ću ko­ali­ci­ju s Mos­tom

Na­kon pi­sa­nja Ve­čer­njeg lis­ta Ja­ko­vi­na odus­tao od kan­di­da­tu­re za zas­tup­ni­ka Hr­vat­ska zo­ra i Hrid se ga­se, Ku­jun­džić i Pr­go­met na lis­te HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Oče­ku­je li nas u ruj­nu re­pri­za pos­li­je­iz­bor­ne tra­ka­vi­ce s kra­ja proš­le go­di­ne? Ka­ko sa­da stva­ri sto­je, upra­vo bi se to mo­glo do­go­di­ti. Sa­mo što će na pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma 11. ruj­na, ako je vje­ro­va­ti an­ke­ta­ma, re­la­tiv­ni po­bjed­nik vje­ro­jat­no bi­ti SDP, od­nos­no nje­go­va Na­rod­na ko­ali­ci­ja, a ne HDZ, dok će Most opet bi­ti tre­ća sna­ga s res­pek­ta­bil­nim bro­jem man­da­ta bez ko­jih se ne­će mo­ći sas­ta­vi­ti sta­bil­na Vla­da, a la­ko mo­gu­će i ni­kak­va.

Plen­ko­vić se već pri­bli­žio

U SDP-u su bi­li uvje­re­ni da mo­gu osvo­ji­ti po je­dan man­dat vi­še u sva­koj iz­bor­noj je­di­ni­ci te s IDSom i ma­njin­ci­ma sa­mi for­mi­ra­ti vlast, no ta­kav je sce­na­rij, iako ni­je ne­mo­guć, ja­ko je te­ško os­tva­riv. Sto­ga je mno­go vje­ro­jat­ni­je da će Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća u ruj­nu opet če­ka­ti te­ški i muč­ni pre­go­vo­ri s čel­ni­kom Mos­ta Bo­žom Pe­tro­vom. Zbog to­ga ne iz­ne­na­đu­je Mi­la­no­vi­će­va iz­ja­va u in­ter­v­juu No­voj TV da je uvje­ren da je Most ta­ko­đer spre­man na ko­ali­ci­ju sa SDP- om i ka­ko ni­je baš toč­na ocje­na da je Most jed­no kri­lo HDZ-a. Po­ru­čio je i ka­ko je uvje­ren da će naj­ja­ča po­li­tič­ka op­ci­ja na iz­bo­ri­ma bi­ti upra­vo nje­go­va i da Most s nji­ma mo­že ima­ti pri­li­ku bi­ti rav­no­pra­van i ci­je­njen part­ner s ko­jim se ne­će sva­đa­ti sva­ki dan. I na­ši dru­gi iz­vo­ri iz vod­stva SDP-a vje­ru­ju da je su­rad­nja Mos­ta i SDP-a una­toč “lo­šoj proš­los­ti” mo­gu­ća i da bi ne­ki mos­tov­ci ipak ra­di­je iz­a­bra­li sta­bil­nost. – S dru­ge stra­ne, i ja sam ra­di­je za op­ci­ju da po­ku­ša­mo s Mos­tom ne­go da, re­ci­mo, mo­ra­mo su­ra­đi­va­ti s Mi­la­nom Ban­di­ćem – ka­že

ŽARKO PU­HOV­SKI

je­dan SDP-ovac iz vod­stva stran­ke ko­ji je uvje­ren i da Most u tom slu­ča­ju vi­še ne­će in­zis­ti­ra­ti na ul­ti­ma­tu­mu da Mi­la­no­vić ne mo­že bi­ti pre­mi­jer. Pot­pu­no su­prot­no po­ru­čio je pre­kju­čer Bo­žo Pe­trov ko­ji je ka­zao da ne od­ba­cu­je mo­guć­nost da Most opet pre­go­va­ra sa SDP-om, ali i is­tak­nuo da u tak­voj kom­bi­na­ci­ji Zo­ran Mi­la­no­vić ne bi mo­gao bi­ti u iz­vr­š­noj vlas­ti. Iako bi is­to pra­vi­lo, ako je vje­ro­va­ti Pe­tro­vu, vri­je­di­lo i za še­fa HDZ-a, An­drej Plen­ko­vić već mu je jas­no po­ru­čio da HDZ na to ni­ka­da ne­će pris­ta­ti. Plen­ko­vić je ta­ko­đer već na­pra­vio ne­ko­li­ko po­te­za ko­ji­ma je Most još vi­še pri­bli­žio svo­joj stran­ci. Ne­ma To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i ne­kih nje­go­vih lju­di na lis­ta­ma, a od­ba­cio je i pra­va­še, Hrast... Da je Mi­la­no­vić već jed­nom nu­dio pre­mi­jer­sko mjes­to Pe­tro­vu i da se to vi­še ne­će po­no­vi­ti, vje­ru­je i ana­li­ti­čar Žarko Pu­hov­ski. – Jed­nom je to nu­dio Pe­tro­vu jer je mo­rao, ali na to vi­še ni­je spre­man iako bi to mo­glo funk­ci­oni­ra­ti da pre­mi­jer bu­de, pri­mje­ri­ce, biv­ši mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Boris La­lo­vac – ka­že Pu­hov­ski. Uvje­ren je i ka­ko do to­ga ne­će ni do­ći jer će Most opet ra­di­je iz­a­bra­ti HDZ za ko­ali­cij­skog part­ne­ra, a ne SDP. – Raz­li­ka u man­da­ti­ma iz­me­đu SDP-a i HDZ-a bit će ma­la, a Most će opet iz­a­bra­ti HDZ. Oni sa SDP-om ne smi­ju dok god je Cr­k­va tak­va kak­va jest – ka­že Pu­hov­ski. Do­da­je i ka­ko Pe­trov či­ni sve da do­đe do ve­li­ke ko­ali­ci­je, a is­to­vre­me­no se po­na­ša kao čo­vjek ko­ji mo­že dru­gi­ma di­je­li­ti mo­ral­ne lek­ci­je iako je on taj ko­ji je kod jav­nog bi­ljež­ni­ka pot­pi­sao da ne­će ni s jed­ni­ma ni s dru­gi­ma. PR struč­njak Kre­ši­mir Ma­can ka­že da je naj­no­vi­ji Mi­la­no­vi­ćev is­tup pre­ma Mos­tu lo­gi­čan. Kao pr­vo, svjes­tan je, ka­že, da ula­zi u si­tu­aci­ju da će SDP bi­ti re­la­tiv­ni

Raz­li­ka u man­da­ti­ma iz­me­đu SDP-a i HDZ bit će ma­la, a Most će opet iz­a­bra­ti HDZ po­li­tič­ki ana­li­ti­čar

po­bjed­nik, ali da ne­će ima­ti do­volj­no man­da­ta da sas­ta­vi Vla­du i mo­ra otvo­ri­ti se­bi pros­tor da do­đe na Pan­tov­čak sa 76 pot­pi­sa. S dru­ge stra­ne, ako i ne us­pi­je sas­ta­vi­ti Vla­du, imat će iz­go­vor da je sve po­ku­šao. No ta kom­bi­na­ci­ja, do­da­je, mo­gu­ća je je­di­no ako raz­li­ka u bro­ju osvo­je­nih man­da­ta iz­me­đu SDP-a i HDZ bu­da po­pri­lič­na u ko­rist SDP-a. Ta­da Vla­da Na­rod­ne ko­ali­ci­je i Mos­ta mo­že bi­ti sta­bil­na za raz­li­ku od Vla­de Mos­ta i HDZ-a. Ka­da bi se, do­da­je, Most u tak­voj op­ci­ji ipak od­lu­čio za HDZ i “nes­ta­bil­nu” Vla­du, ona bi mo­gla opet br­zo pas­ti. No i una­toč to­me iz­gled­ni­je mu je da će Most iz­a­bra­ti HDZ za part­ne­ra. – Iz nji­ho­ve do­sa­daš­nje su­rad­nje jas­no ka­ko ne­ma­ju pro­ble­ma nastaviti su­rad­nju, ali i svje­to­na­zor­ski si od­go­va­ra­ju – ka­že Ma­can. A već iz­gle­da­ju, do­da­je, kao da su u ko­ali­ci­ji.

Igra čel­ni­ka Mos­ta

– Iz­gle­da­ju dos­ta ko­or­di­ni­ra­no. Bo­žo Pe­trov da­je in­ter­v­jue u ko­ji­ma ne­ma ni jed­ne je­di­ne kri­ti­ke HDZ-a, ne na­pa­da­ju ih osim što po­ru­ču­ju da je to is­ta eki­pa, a pa­ra­lel­no že­le da se za­bo­ra­vi da su bi­li u ko­ali­ci­ji s HDZ-om – ka­že Ma­can.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.