Iz­a­be­ri­te ime za za­gre­bač­ke la­vi­će bli­zan­ce

Ka­da se saz­na spol mla­dun­ča­di, u bi­ra­nje ime­na uklju­čit će se i po­sje­ti­te­lji Zo­olo­škog. Ša­lji­te pri­jed­lo­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­te­ja Šo­bak ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net ZAGREB

Za­grep­ča­ni će la­vi­će pr­vi put vi­dje­ti tek idu­ći tje­dan, ka­da se ure­di put do nji­ho­ve nas­tam­be u ko­joj su uz maj­ku Nyo­tu, ta­tu Lea i te­tu Aya­nu

Za­gi i Mak­si jer su Za­grep­ča­ni iz Mak­si­mi­ra. Mo­žda i Sim­ba i Mu­fa­sa, po li­ko­vi­ma iz Kra­lja la­vo­va. Ili Va­nja i Sa­ša, mo­žda čak i Ma­ti­ja i Re­ne, bu­du­ći da im se još uvi­jek ne zna spol. Sa­mo su ne­ka to od ime­na ko­ja su ju­čer pris­ti­gla na adre­su re­dak­ci­je, s naz­na­kom “pri­jed­log ime­na za la­vi­će u Zo­olo­škom”.

Ta­ta ih pra­ti kra­jič­kom oka

An­ga­ži­ra­li su se Za­grep­ča­ni mak­si­mal­no, i vi­še no odu­šev­lje­ni či­nje­ni­com što se lav­lje kra­ljev­s­tvo u ZOO-u po­ve­ća­lo ne za jed­nog, već dva no­va čla­na. Ve­se­li, zdra­vi i zna­ti­želj­ni mla­dun­ci još uvi­jek se ve­ći­nu da­na dr­že maj­ke, iako, ka­žu iz Zo­olo­škog vr­ta, sve češ­će od­la­ze iz­van br­lo­ga te po­zor­no pro­ma­tra­ju što se oko njih do­ga­đa. – La­vi­ca Nyo­ta is­pr­va ni­je da­la ni­ko­me da im pri­đe. Dr­ža­la ih je da­lje i od ta­te Lea, ko­jem tek u po­s­ljed­nje vri­je­me do­pu­šta da im se pri­dru­ži u br­lo­gu – objas­ni­la je zo­olo­gi­nja Di­ja­na Be­ne­ta te do­da­la ka­ko je, osim ma­me la­vi­ce, i ta­ta lav pra­vi za­štit­nik svo­jih be­ba. Bi­lo gdje da se na­la­zi u nas­tam­bi, kra­jič­kom oka uvi­jek pra­ti što ra­de nje­go­vi la­vi­ći. Pra­te ih po­zor­no i dje­lat­ni­ci ZOO-a, ko­ji su ta­ko­đer odu­šev­lje­ni pri- no­va­ma. Be­be za­sad zo­vu upra­vo ta­ko - be­ba­ma. O ime­ni­ma, iako su im se svi­dje­la ko­ja su Za­grep­ča­ni pred­lo­ži­li, za­sad, objas­ni­li su, ipak ne raz­miš­lja­ju. – Je­dan od glav­nih raz­lo­ga je to što još uvi­jek ne zna­mo spol la­vi­ća. Ma­ma nam jed­nos­tav­no ne da da pro­vje­ri­mo, a dok god to ne saz­na­mo, ne mo­že­mo po­če­ti bi­ra­ti ime­na. Iako, ova uni­seks ni­su lo­ša ide­ja – sa smi­je­škom go­vo­ri zo­olo­gi­nja Be­ne­ta te do­da­je ka­ko će Za­grep­ča­ni sva­ka­ko bi­ti uklju­če­ni u bi­ra­nje ime­na, baš kao što su ih uklju­či­va­li i do­sad, kad god bi u ZOO-u bi­lo pri­no­va. A upra­vo za­in­te­re­si­ra­ni Za­grep­ča­ni la­vi­će će bo­lje mo­ći vi­dje­ti od slje­de­ćeg tjed­na, kad se asfal­ti­ra pris­tup­na ces­ta nji­ho­voj nas­tam­bi.

Uz ma­mu dvi­je go­di­ne

Da­ka­ko, ako oni bu­du ras­po­lo­že­ni za dru­že­nja. – Ne­kad se ohra­bre, pa iz­a­đu van pro­še­ta­ti, ali uglav­nom se još skri­va­ju – ka­že Di­ja­na Be­ne­ta te objaš­nja­va ka­ko mla­dun­ci la­vo­va već dva tjed­na na­kon oko­ta sa­mos­tal­no ho­da­ju, ali uz ma­mu os­ta­ju dvi­je go­di­ne. Ta­ko će bi­ti i sa za­gre­bač­kim bli­zan­ci­ma, ko­ji će ras­ti uz ma­mu Nyo­tu, ta­tu Lea, ali i te­tu Aya­nu, ko­ja ta­ko­đer bud­no pra­ti sve ne­po­dop­šti­ne mla­du­na­ca.

La­vi­ca Nyo­ta is­pr­va ni­je da­la ni­ko­me da im pri­đe. Dr­ža­la ih je da­lje i čak i od Lea, ta­te la­va

Kra­ljev­ske pri­no­ve vri­je­me uglav­nom pro­vo­de u br­lo­gu, ali sve se češ­će odva­že na iz­la­zak u vanj­ski dio nas­tam­be

ZG ZOO

Pr­vih tje­da­na od oko­ta la­vi­ći­ma i maj­ci nit­ko ni­je smio pri­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.