Izet­be­go­vić i Do­dik is­klju­či­li Hr­va­te iz pre­go­vo­ra

Spo­ra­zum je iz­ba­cio žu­pa­ni­je - je­di­nu ra­zi­nu vlas­ti gdje Hr­va­ti ne mo­gu bi­ti pre­gla­sa­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - De­jan Ja­zvić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net SARAJEVO

Hr­va­ti ne­će pri­hva­ti­ti iz­ne­nad­ni boš­njač­ko-sr­p­ski do­go­vor ko­ji ih is­klju­ču­je iz pre­go­va­ra­nja i od­lu­či­va­nja u pro­ce­su pris­tu­pa­nja EU Vo­de­ća boš­njač­ka i sr­p­ska stran­ka u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Stran­ka de­mo­krat­ske ak­ci­je (SDA) i Sa­vez ne­za­vis­nih so­ci­jal­de­mo­kra­ta (SNSD), pos­ti­gle su do­go­vor o Me­ha­niz­mu ko­or­di­na­ci­je, do­ku­men­tu ko­ji re­gu­li­ra sas­tav ti­je­la ko­ja će uime BiH vo­di­ti pre­go­vo­re o pris­tu­pa­nju zem­lje Europ­skoj uni­ji i na­čin od­lu­či­va­nja u nji­ma. De­fi­ni­ra­nje­ovog me­ha­niz­ma ključ­ni je pre­du­vjet da BiH idu­će go­di­ne do­bi­je kan­di­da­cij­ski sta­tus za člans­tvo u Uni­ji.

Izi­gra­li su po­sred­ni­ka

Mje­se­ci­ma su se čel­ni­ci SDA i SNSD-a Ba­kir Izet­be­go­vić i Mi­lo­rad Do­dik spo­ri­li oko ovog do­ku­men­ta. Do­dik je in­zis­ti­rao da en­ti­tet Re­pu­bli­ka Sr­p­ska ima mo­guć­nost ve­ta na od­lu­ke, od­nos­no da se sve od­lu­ke ve­za­ne za pri­dru­ži­va­nje BiH Europ­skoj uni­ji do­no­se kon­sen­zu­som. Izet­be­go­vić se to­me pro­ti­vio objaš­nja­va­ju­ći to stra- hom od blokada. Dra­gan Čo­vić, hr­vat­ski član Pred­sjed­niš­tva BiH i čel­nik HDZ-a, vo­de­će hr­vat­ske stran­ke u zem­lji, po­ku­ša­vao je po­sre­do­va­ti u ovom su­ko­bu, po­zi­va­ju­ći na kom­pro­mis. Si­tu­aci­ja se do­dat­no za­kom­pli­ci­ra­la ka­da je SDA, pre­ko svo­jih pre­mi­je­ra (dr­žav­nog i fe­de­ral­nog) blo­ki­ra pot­pi­si­va­nje Pi­sma na­mje­re Me­đu­na­rod­nom mo­ne­tar­nom fon­du, a ti­me i ak­ti­vi­ra­nje no­vog kre­dit­nog aran­žma­na, sve dok sr­p­ska stra­na blo­ki­ra do­go­vor o Me­ha­niz­mu ko­or­di­na­ci­je. To je u RS-u shva­će­no kao ucje­na, jer kre­di­ti MMF-a tre­nut­no su po­treb­ni­ji tom en­ti­te­tu ne­go Fe­de­ra­ci­ji BiH. Ve­li­ki obrat do­go­dio se u ne­dje­lju ka­da su Do­dik i Izet­be­go­vić, uz po­sre­do­va­nje pred­stav­ni­ka EU u BiH, pos­ti­gli do­go­vor o Me­ha­niz­mu ko­or­di­na­ci­je i de­blo­ka­di Pi­sma na­mje­re MMF-u. No, taj spo­ra­zum ko­jim su za­do­volj­ni boš­njač­ki i sr­p­ski li­de­ri na­lju­tio je Hr­va­te, jer su u usu­gla­ša­va­nju nji­ho­vih sta­vo­va iz Me­ha­niz­ma ko­or­di­na­ci­je iz­ba­če­ne žu­pa­ni­je, je­di­na ra­zi­na vlas­ti u BiH na ko­joj Hr­va­ti ne mo­gu bi­ti pre­gla­sa­ni.

Ti­me se otva­ra mo­guć­nost da u pre­go­vo­ri­ma s EU BiH do­no­si od­lu­ke bez su­glas­nos­ti Hr­va­ta, što je za Dra­ga­na Čo­vi­ća, ali i dru­ge hr­vat­ske pred­stav­ni­ke u BiH ne­pri­hvat­lji­vo. Iako Čo­vić po­ru­ču­je da ne­će pris­ta­ti na sr­p­sko-boš­njač­ki do­go­vor ko­ji je na šte­tu Hr­va­ta, re­al­no je oče­ki­va­ti da se na­đe pod ve­li­kim me­đu­na­rod­nim pri­ti­skom. Služ­be­ni Bruxel­les eks­pres­no je poz­dra­vio do­go­vor Izet­be­go­vi­ća i Do­di­ka pot­pu­no ig­no­ri­ra­ju­ći pri­mjed­be bh. Hr­va­ta ko­je im je Čo­vić u po­seb­nom pi­smu obraz­lo­žio.

Mje­se­ci­ma su se čel­ni­ci SDA i SNSD-a spo­ri­li oko ovog do­ku­men­ta

Po­li­tič­ki po­eni pred iz­bo­re

No, ni­su sa­mo Hr­va­ti ne­za­do­volj­ni. Izet­be­go­vi­će­vi po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci u Sa­ra­je­vu ta­ko­đer kri­ti­zi­ra­ju do­go­vor, ali za­to što je, na­vod­no, Izet­be­go­vić po­pus­tio pod Do­di­ko­vim zah­tje­vi­ma. Slič­na je i ar­gu­men­ta­ci­ja Do­di­ko­vih pro­tiv­ni­ka u RS-u, ko­ji, pak tvr­de da je čel­nik SNSD-a po­pus­tio Izet­be­go­vi­ću. Ipak, ovak­ve kri­ti­ke vi­še su re­zul­tat ne­za­do­volj­stva zbog či­nje­ni­ce da su Izet­be­go­vić i Do­dik me­đu­sob­nim do­go­vo­rom pri­ku­pi­li po­li­tič­ke po­ene pred lo­kal­ne iz­bo­re ko­ji se u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni odr­ža­va­ju 2. lis­to­pa­da, ne­go stvar­nih ar­gu­me­na­ta.

Uz Hr­va­te, do­go­vor kri­ti­zi­ra­ju i pro­tiv­ni­ci Do­di­ka i Izet­be­go­vi­ća u Ba­njoj Lu­ci i Sa­ra­je­vu

KLIX.BA

Spo­ra­zum Do­dikIzet­be­go­vić pos­tig­nut je u res­to­ra­nu Bar­ka u Is­toč­nom Sa­ra­je­vu

Dra­gan Čo­vić je 15. ve­lja­če ove go­di­ne u Bruxel­le­su pre­dao zah­tjev za člans­tvom BiH u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.