Iz­li­je­čio sam se od ra­ka i že­lim opet bi­ti mi­nis­tar

Biv­ši mi­nis­tar zdrav­lja je­di­ni je Mi­la­no­vi­ćev iz­bor za zdrav­s­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net

Jav­nim nas­tu­pom su­tra se u Pu­li Siniša Var­ga vra­ća u jav­nost. Pred­sta­vit će zdrav­s­tve­ni pro­gram Na­rod­ne ko­ali­ci­je

Iva­na Ri­mac Le­sič­ki Ma gdje si, ka­ko si, vi­di mu li­ni­je – go­vo­ri li­ječ­ni­ca Si­ni­ši Var­gi, biv­šem mi­nis­tru zdrav­lja, dok se fo­to­gra­fi­rao za ovaj in­ter­v­ju is­pred KB-a Du­bra­va. – Vi­di me, ovak­vu li­ni­ju ni­sam imao od dru­gog sred­nje – od­go­va­ra Var­ga, či­je su fo­to­gra­fi­ra­nje pre­ki­da­li ko­le­ge, pa­ci­jen­ti, poz­na­ni­ci s ko­ji­ma se ru­ko­vao, gr­lio. Bol­ni­ca je to u ko­joj je pro­šao sve – li­ječ­nič­ku ka­ri­je­ru, do­la­zio kao mi­nis­tar, a ne­dav­no iz nje izašao kao pa­ci­jent na­kon te­ške bo­les­ti. Uži su kru­go­vi zna­li za iz­ne­nad­no te­ško zdrav­s­tve­no sta­nje biv­šeg mi­nis­tra zdrav­lja ko­ji se vra­ća uz po­ru­ku: pot­pu­no sam zdrav! Vra­ća se u jav­nost i po­li­ti­ku, Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću je­di­ni je iz­bor za mjes­to mi­nis­tra zdrav­lja u slu­ča­ju po­bje­de Na­rod­ne ko­ali­ci­je. I u kam­pa­nju se Var­ga uklju­ču­je su­tra jav­nim nas­tu­pom u Pu­li, gdje će pred­sta­vi­ti zdrav­s­tve­ni pro­gram spo­me­nu­te ko­ali­ci­je.

Ipak ste se od­lu­či­li vra­ti­ti, jes­te sprem­ni i zdra­vi?

Ma­nje me bi­lo u fo­ku­su zbog li­je­če­nja, ali či­nje­ni­ca je da sam pro­ma­trao pro­ce­se li­je­če­nja u svo­joj oko­li­ni, ka­ko se­be ta­ko i dru­gih pa­ci­je­na­ta. I mo­gu re­ći da sam iz­ra­zi­to za­do­vo­ljan što se ti­če ra­zi­ne struč­nos­ti, lju­baz­nos­ti i svih dru­gih seg­me­na­ta li­je­če­nja. Mo­gu za­hva­li­ti i li­ječ­ni­ci­ma i me­di­cin­skim ses­tra­ma i svom dra­gom osob­lju na Ins­ti­tu­tu za tu­mo­re i u KB-u Du­bra­va što sam sa­da pot­pu­no zdrav i od­lu­čan ući u pre­diz­bor­nu kam­pa­nju.

Ni­je vam iz­bor bio oti­ći u ino­zem­s­tvo na li­je­če­nje?

Ni­je mi pa­lo na pa­met. Ne, u Hr­vat­skoj je li­je­če­nje kao i u Ho­us­to­nu, Ber­li­nu, Pa­ri­zu.

Je li vas bo­lest pro­mi­je­ni­la kao što to ina­če bi­va?

Na­rav­no da čo­vjek, da ta­ko ko­lok­vi­jal­no ka­žem, u tim tre­nu­ci­ma raz­miš­lja o smis­lu ži­vo­ta. I ne­mam dvoj­be, spre­man sam ići da­lje.

Da­lje kre­će­te su­tra, jav­nim nas­tu­pom na­kon dos­ta vre­me­na. Što će­te pred­sta­vi­ti?

Glav­na je okos­ni­ca da hr­vat­ski zdrav­s­tve­ni sus­tav slu­ži pa­ci­jen­ti­ma te da ho­će­mo oču­va­ti jed­na­ku dos­tup­nost zdrav­s­tve­nih us­lu­ga svim pa­ci­jen­ti­ma po jed­na­kim os­no­va­ma bez ob­zi­ra na ma­te­ri­jal­no sta­nje. Re­zul­ta­ti u zdrav­s­tvu iz­ra­zi­to su vid­lji­vi i sve što je ko­ali­ci­ja HDZ – Most u pro­tek­lih se­dam mje­se­ci na­pra­vi­la u zdrav­s­tvu otu­đe­nje je od pa­ci­je­na­ta.

Upra­vo su se pa­ci­jen­ti dos­ta bu­ni­li na po­te­ze mi­nis­tra Da­ri­ja Na­ki­ća, pri­mje­ri­ce kad je uki­nuo va­še pro­gra­me Plus i 72 sa­ta za obo­lje­le od ra­ka?

Pro­gram 72 sa­ta za­po­čeo je još 90-ih go­di­na. Do­bre stva­ri ko­je nas­li­je­diš od svo­jih pret­hod­ni­ka, bez ob­zi­ra na stra­nač­ku pri­pad­nost, tre­baš nastaviti. Dak­le, to ni­je sa­mo moj pro­gram. Sve će­mo to vra­ti­ti uz još ne­ko­li­ko iz­ne­na­đe­nja ko­ja sad ne­ću ot­kri­ti. Čut će se usko­ro. Pu­no stva­ri ko­je je mi­nis­tar Na­kić re­kao kas­ni­je je po­re­kao i ni­je os­tva­rio po­put po­ve­ća­nja par­ti­ci­pa­ci­je, ali ne­ko­li­ko pod­za­kon­skih aka­ta ko­ji su mu proš­li utje­ca­li su na dos­tup­nost zdrav­s­tve­ne za­šti­te lju­di­ma.

Po­put pra­vil­ni­ka ko­jim je li­be­ra­li­zi­ran do­pun­ski rad li­ječ­ni­ka?

I taj, ali i pra­vil­nik o spe­ci­ja­li­za­ci­ja­ma. Vra­tit će se kri­te­ri­ji za do­pun­ski rad jer ne mo­že in­te­res li­ječ­ni­ka bi­ti is­pred jav­nog in­te­re­sa.

Kri­ti­ke li­ječ­ni­ka na zdrav­s­tve­nu vlast ni­su se ču­le po­s­ljed­njih mje­se­ci, a vas su sva­kod­nev­no kri­ti­zi­ra­li upra­vo oni iz stru­ke?

Za­jed­nič­ki na­ziv­nik svih tih do­ga­đa­ja bi­la je jed­na udru­ga ko­ja okup­lja ma­nji broj li­ječ­ni­ka i ko­ja je iz­ra­zi­to po­li­tič­ka. Ne­ću im re­ći na­ziv jer ih ne že­lim da­lje rek­la­mi­ra­ti. Jed­nos­tav­no sam bio i je­sam pro­tiv par­ti­ku­lar­nih in­te­re­sa bi­lo ko­je gru­pa­ci­je. Zdrav­s­tvo slu­ži pa­ci­jen­ti­ma, od­nos­no svim gra­đa­ni­ma Hr­vat­ske i druk­či­je ne smi­je i ne­će bi­ti.

Dok vi to na­zi­va­te sma­nje­njem dos­tup­nos­ti zdrav­s­tva za pa­ci­jen­te, mi­nis­tar Na­kić ih na­zi­va mje­ra­ma za za­dr­ža­va­nje li­ječ­ni­ka u Hr­vat­skoj?

Či­nje­ni­ca je da sam bio mi­nis­tar u pre­diz­bor­no vri­je­me ka­da se pro­blem od­la­ska li­ječ­ni­ka pre­uve­li­ča­vao vi­še ne­go što on stvar­no jest. Me­đu­tim, opet ću po­no­vi­ti da sma­tram da je šte­ta za hr­vat­sko zdrav­s­tvo ka­da i je­dan li­ječ­nik ode. I za­to smo pred­la­ga­li mje­re za os­ta­nak i li­ječ­ni­ka i me­di­cin­skih ses­ta­ra te ih sve ka­nim pro­vo­di­ti.

Što si za­mje­ra­te iz proš­log mi­nis­tar­skog man­da­ta?

Biv­ši mi­nis­tar zdrav­lja li­je­čio se u Ins­ti­tu­tu za tu­mo­re i KB-u Du­bra­va, gdje je i za­pos­len

Mo­žda smo tre­ba­li vi­še ko­mu­ni­ci­ra­ti s gra­đa­ni­ma, da im objas­ni­mo za­što ne­što ra­di­mo i ko­ji će bi­ti re­zul­tat pro­mje­na ko­je smo uvo­di­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.