Ve­čer­nja­kov film o ulo­zi Mus­ta­ča i Per­ko­vi­ća u lik­vi­da­ci­ji Đu­re­ko­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vl)

Da­naš­nja pre­su­da Jo­si­pu Per­ko­vi­ću i Zdrav­ku Mus­ta­ču, biv­šim čel­ni­ci­ma zlo­glas­ne ko­mu­nis­tič­ke taj­ne služ­be, pr­vo­raz­re­dan je me­dij­ski, po­li­tič­ki i druš­tve­ni do­ga­đaj. Na tu se pre­su­du čeka vi­še od če­t­vrt sto­lje­ća, još od pr­vih de­mo­krat­skih iz­bo­ra u Hr­vat­skoj. Hr­vat­ska te­le­vi­zi­ja će da­nas u 20 sa­ti na pr­vom pro­gra­mu pri­ka­za­ti igra­no-do­ku­men­tar­ni film “Lex Per­ko­vić – taj­na ud­ba­škog uboj­stva”, auto­ra Mi­ljen­ka Manj­ka­sa, ko­ji je nas­tao u za­jed­nič­koj pro­duk­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta i In­ter­me­dia gru­pe. Film ima do­dat­nu te­ži­nu jer u nje­mu op­tu­že­nik Jo­sip Per­ko­vić pr­vi put jav­no go­vo­ri o svo­joj ulo­zi u pla­ni­ra­nju i re­ali­za­ci­ji uboj­stva hr­vat­skog emi­gran­ta Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća. Per­ko­vić je u fil­mu, ko­ji je nas­tao ne­što pri­je nje­go­va iz­ru­če­nja Nje­mač­koj, ne­gi­rao sve op­tuž­be i tvr­dio da ne­ma ve­ze s lik­vi­da­ci­jom Đu­re­ko­vi­ća iako tu­ži­telj­stvo u Mün­c­he­nu tvr­di sa­svim su­prot­no. U op­tuž­ni­ci se, na­ime, na­vo­di da je Per­ko­vić za­jed­no s Mus­ta­čem bio glav­ni or­ga­ni­za­tor uboj­stva Đu­re­ko­vi­ća te da je dr­žao na ve­zi Kru­nos­la­va Pra­te­sa. Nje­mač­ki sa­vez­ni dr­žav­ni od­vjet­nik Wolf Di­eter Di­etrich ni­je imao ni­kak­ve dvoj­be o Per­ko­vi­će­voj od­go­vor­nos­ti. – Glav­ni ini­ci­ja­tor lik­vi­da­ci­je bio je Mi­ka Špi­ljak. U or­ga­ni­za­ci­ji Đu­re­ko­vi­će­va uboj­stva, pre­ma pre­su­di Vi­šeg ze­malj­skog su­da u Mün­c­he­nu, me­đu os­ta­lim su­dje­lo­va­li su Jo­sip Per­ko­vić i Zdrav­ko Mus­tač. Ta­ko­đer, pre­ma pra­vo­moć­noj pre­su­di, u to­me je važ­nu ulo­gu imao i Kru­nos­lav Pra­tes, is­ti­če u fil­mu tu­ži­telj Wolf Di­eter Di­etrich. U fil­mu se po­jav­lju­ju i od­vjet­nik Anto No­bi­lo, ko­ji na su­đe­nju u Mün­c­he­nu bra­ni Jo­si­pa Per­ko­vi­ća, za­tim i kon­tro­verz­ni svje­dok i biv­ši agent Ud­be Vin­ko Sin­di­čić, a svo­je vi­đe­nje ulo­ge Per­ko­vi­ća u lik­vi­da­ci­ji hr­vat­skih emi­gra­na­ta da­je i Mi­ros­lav Tuđ­man, biv­ši rav­na­telj Hr­vat­ske iz­vje­štaj­ne agen­ci­je.

Film “Lex Per­ko­vić” ima do­dat­nu te­ži­nu jer u nje­mu Per­ko­vić pr­vi put jav­no go­vo­ri o svo­joj ulo­zi u Ud­bi­nim uboj­stvi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.