Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na po­vu­kao se s lis­te Na­rod­ne ko­ali­ci­je za pe­tu iz­bor­nu je­di­ni­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net

Na­rod­na ko­ali­ci­ja svo­je će lis­te za par­la­men­tar­ne iz­bo­re pre­da­ti da­nas, a još je upit­no ho­će li na nji­ma bi­ti i HSSo­vac Sti­pe Ga­brić Jam­bo Biv­ši mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na (SDP) po­vu­kao se s lis­te Na­rod­ne ko­ali­ci­je za pe­tu iz­bor­nu je­di­ni­cu u ko­joj je tre­bao bi­ti na vi­so­kom tre­ćem mjes­tu. Od­lu­čio se po­vu­ći jer ne že­li stran­ci, ka­ko je ka­zao, bi­ti te­ret pred iz­bo­re. Pod­sje­ća­mo, Ja­ko­vi­nu se pro­zi­va­lo zbog afe­re Bo­nu­si u Hr­vat­skim šu­ma­ma. – Že­lim na­gla­si­ti da u svo­me ra­du ni­sam či­nio ni­šta pro­tiv­no za­ko­ni­ma ni­ti se pro­tiv me­ne zbog mo­jih pos­tu­pa­nja vo­de ikak­vi pos­tup­ci. Me­đu­tim, u ovom tre­nut­ku iz­lo­žen sam na­pa­di­ma ko­ji se ko­ris­te da se do­ve­de u pi­ta­nje ne sa­mo moj in­te­gri­tet već i vje- ro­dos­toj­nost po­li­ti­ke stran­ke či­ji sam član, SDP-a – sto­ji u iz­ja­vi Ja­ko­vi­ne ko­ju je obja­vio SDP. Ina­če, i HSS je ju­čer od­lu­či­vao o sud­bi­ni na lis­ti svog čla­na Sti­pe Ga­bri­ća Jam­ba, no do za­klju­če­nja ovog bro­ja ni­je se zna­lo ide li na lis­tu ili ne. Na­rod­na ko­ali­ci­ja lis­te pre­da­je da­nas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.