Mi­la­no­vi­ću te­ško iz­ve­div plan da Vla­du sas­ta­vi bez Mos­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić oči­to je pos­tao svjes­tan da je nje­gov plan da u sva­koj iz­bor­noj je­di­ni­ci osvoji po je­dan man­dat vi­še i da sa IDS-om i ma­nji­na­ma for­mi­ra vlast te­ško pro­ve­div. Za­to i ne ču­di što je opet po­čeo Mos­tu sla­ti po­ru­ke ka­ko je uvje­ren da je Most ta­ko­đer spre­man na ko­ali­ci­ju sa SDPom. I dru­gi SDP-ov­ci iz vod­stva po­ru­ču­ju ka­ko je su­rad­nja mo­gu­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.